499 Strateški management v javnem sektorju

499 Strateški management v javnem sektorju

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Zdravko Pečar

 

1. Namen predmeta

Študenti naj bi spoznali najpomembnejša znanja in veščine, ki so potrebne za uspešno izvajanje in načrtovanje strateških sprememb. Poleg tehnik za izdelavo strateških planov bodo spoznali tudi najpomembnejša izhodišča za strateške spremembe/izboljšave kot sta koncepta Novi javni management in Management celovite kakovosti (TQM), ter različna orodja, ki zagotavljajo preglednejše in celovitejše razumevanje obravnavane problematike.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Študent bo moral pokazati razumevanje snovi ter se sproti seznanjati z novostmi na predmetnem področju. Pri tem bo pridobil znanje za reševanje problemov iz prakse. Sposoben bo zbrati in interpretirati ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o tem kako zadeve izboljšati ali nadgraditi.
Ključne kompetence

 • sposobnost oblikovanja strateškega plana v javnem sektorju
 • sposobnost izdelati SWOT analizo
 • sposobnost tvorno sodelovati pri strateškem planiranju

2. Vsebina predmeta

 • Splošni viri strateških sprememb v javnem sektorju:
 • Novi javni management
 • Sodobne metode in tehnike managementa
 • Strateški management
 • Strateški management v javnih organizacijah
 • Orodja za strateško planiranje

3. Študijska literatura

a) obvezna literatura in viri

 • Pečar Zdravko, Management v javnem sektorju, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2003
 • Davenport H. T.: Business Process Reingeneering, HBS Press Boston 1993
 • Hauc A.: Projektni management GV Ljubljana 2002

b) dodatna literatura in viri

 • Bryson, J. Strategic planning for nonprofit organizations. Jossey-Bass Publishers, SF, ZDA 1995
 • Bendel T.: Benchmarking for Competitive Advantage, London 1998

4. Obveznosti študenta

Aktivna udeležba na predavanjih, vajah in seminarjih.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit 50% in seminarska naloga 50 % končne ocene.