1068 Podatkovne baze

1068 Podatkovne baze

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Matjaž Kukar

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne principe delovanja sistemov za upravljanje s podatkovnimi bazami (SUPB), jih seznaniti z načini uporabe podatkovnih baz in jih pripraviti na samostojno in suvereno uporabo orodij, predvsem povpraševalnega jezika SQL.

Splošne kompetence:

 • sposobnost kritičnega mišljenja
 • razvoj sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja
 • sposobnost definiranja, razumevanja in reševanja strokovnih izzivov na področju računalništva in informatike
 • Skladnost z varnostnimi, funkcionalnimi, ekonomskimi in okoljskimi vodili.
 • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega znanja pri reševanju tehničnih in znanstvenih izzivov na področju računalništva in informatike; sposobnost nadgradnje pridobljenega znanja

Predmetno specifične kompetence:

 • temeljna znanja na področju računalništva in informatike, ki vključujejo temeljna teoretična znanja, praktična znanja in znanja, ki so bistvena za področje računalništva in informatike,
 • praktična znanja in veščine na področju strojne opreme, programske opreme in informacijskih tehnologij, ki so nujna za uspešno delo na področju računalništva in informatike
 • sposobnost samostojne izvedbe manj zahtevnih in zahtevnih inženirskih in organizacijskih opravil na določenih ozkih področjih in neodvisnega reševanja določenih dobro opredeljenih opravil na področju računalništva in informatike

2. Vsebina predmeta

Predavanja obsegajo naslednje tematske vsebine:

 • Uvodni del, ki predstavi motivacijo za delo s podatkovnimi bazami in predstavi osnovne pojme: podatkovna baza, podatkovna neodvisnost, podatkovne baze in datotečni sistem.
 • Pregled programske opreme, ki omogoča delo s podatkovnimi bazami s poudarkom na sistemih za upravljanje podatkovnih baz (SUPB) in njihovo zgradbo, funkcijami in nalogami.
 • Predstavitev splošnega pogleda na arhitekturo podatkovne baze, obravnava uporabniških pogledov in podatkovne neodvisnosti
 • Osnove administracije podatkovnih baz: uporabniške vloge in privilegiji, logični in fizični prostor, dnevniki, načini delovanja podatkovne baze.
 • Obravnava različnih podatkovnih modelov, ki služijo kot teoretična osnova za shranjevanje podatkov in operacijami nad njimi: mrežni, hierarhični, relacijski, objektni in objektno-relacijski model.
 • Podrobna obravnava relacijskega podatkovnega modela. Pregled osnovnih gradnikov (relacije, atributi, ključi), in operacij nad njimi (relacijska algebra in relacijski račun).
 • Implementacija relacijskega podatkovnega modela v relacijskih SUPB. Razširitve relacijskega modela v praksi. Povpraševalna jezika SQL in QBE.
 • Ocenjevanje hitrosti izvajanja operacij nad podatkovno bazo. Možnosti za pospeševanje izvajanja. Uporaba indeksov in baznih prožilcev.
 • Osnova načrtovanja podatkovnih baz. Opis problemov, ki nastanejo pri slabem načrtovanju podatkovnih baz in motivacija za uporabo normaliziranih oblik relacij.
 • Nadzor nad sočasno uporabo podatkovne baze. Upravljanje s transakcijami kot nedeljivimi gradniki programov za delo s podatkovno bazo.
 • Različni načini dostopa do podatkovne baze: vrste klientov, programski dostop. Vloga podatkovnih baz v spletnih aplikacijah.

Vaje:

 • Seznaniti se s konkretnim SUPB in načini dostopa do podatkovne baze, ki nam jih omogoča.
 • Temeljito spoznati povpraševalni jezik SQL in njegovo praktično uporabo.
 • Izkazati pridobljena znanja v praktičnih primerih (v obliki domačih nalog). Rezultate domačih nalog študenti predstavijo v obliki seminarjev.

3. Temeljna literatura in viri

 • T. M. Connolly, C. E. Begg: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4. izdaja, Addison Wesley, 2004.
 • S. Sumathi, S. Esakkirajan: Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer, 2007.
 • R. Ramakrishnan, J. Gehrke: Database Management Systems, 3. izdaja, McGraw-Hill, 2002.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje področja podatkovnih baz, ter razumevanje principov in pristopov za delo z njim.

Uporaba:

 • Uporaba orodij za delo s podatkovnimi bazami in dela s povpraševalnim jezikom SQL.

Refleksija:

 • Spoznavanje in razumevanje povezav med teoretičnimi principi relacijskega podatkovnega modela in njihovo praktično uporabo v podatkovnih bazah.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

 • Hranjenje podatkov v podatkovnih bazah in delo z njimi sta osnovni prenosljivi spretnosti, ki se uporabljata na praktično vseh področjih računalništva.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja in seminarski način dela pri domačih nalogah. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na individualnem delu pri domačih nalogah in seminarjih.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (60 %)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (40 %)