839 Elektronski sistemi za upravljanje z dokumenti v javni upravi

829 Elektronski sistemi za upravljanje z dokumenti v javni upravi

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • Pozna temeljna področja elektronskih sistemov za upravljanje dokumentov (ESUD)
 • Pozna in razume pravne podlage uporabe ESUD
 • Pozna novitete in najnovejši razvoj na področju ESUD
 • Zna uporabiti ESUD sistem v okviru poslovanja v slovenski javni upravi

Kompetence:

 • Zna uporabiti ESUD in ga uporabljati skladno z zakonodajo
 • Pozna načela uporabe dokumentarnega gradiva v informacijskih sistemih, s katerimi ga obvladuje
 • Razvije sposobnost načrtovanja, analize in implementacije ESUD

2. Vsebina predmeta

 • Vsebinska opredelitev področja upravljanja dokumentov in vloge ESUD
 • Orodja in sistemi za elektronsko upravljanje dokumentov
 • Standardizacija na področju upravljanja dokumentov
 • Integracija ESUD z drugimi informacijskimi sistemi
 • Uvedba ESUD – koraki in postopki
 • ESUD v slovenski javni upravi – pravni vidiki in obstoječa praksa
 • ESUD v EU in zakonodaja (direktive) s tega področja

3. Temeljna literatura in viri

 • DEČMAN, Mitja (2016). Elektronski sistemi za upravljanje z dokumenti v javni upravi, prosojnice. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Izbrana poglavja v obsegu do 150 strani v Smallwood, R. F., Managing Electronic Records: Methods, Best Practices, and Technologies.
 • Izbrana poglavja v obsegu do 150 strani v Franks, P. C., Records & Information management
 • Izbrana poglavja v obsegu do 100 strani v Smallwood, R. F., Information Governance.
 • Vsebine v spletni učilnici.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • Pozna in uporabi pristope k načrtovanju in implementaciji ESUD
 • Pozna orodja za upravljanje z dokumenti na tržišču, njihove prednosti in slabosti
 • Zna opredeliti želene funkcionalnosti ESUD v nekem organizacijskem okolju

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (70 %)
 • seminarska naloga (30 %)