838 Upravljanje procesov

838 Upravljanje procesov

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študenta spoznati z elementi dinamike procesa
 • Študenta izuriti za uporabo metod simulacij
 • Študenta naučiti osnov matrične predstavitve procesa in prednosti te metode
 • Študentu prikazati metodologijo Tabular Application Development

Kompetence:

 • Študent je sposoben analizirati dinamične komponente procesa za komunikacijo v skupini za razvoj procesov
 • Študent obvladuje metode simulacij procesov in je usposobljen za razvoj in prenovo procesov
 • Je usposobljen za najzahtevnejše analize procesa in lahko vodi skupino za razvoj procesov
 • Je usposobljen za matrični kalkulus procesa
 • Zna uporabljati tehnike simulacij procesov
 • Je pripravljen za razvoj in izboljšavo procesa
 • Je sposoben voditi skupino za procesni inženiring

2. Vsebina predmeta

 • Pojem procesa
 • Statično modeliranje procesa
 • Standard modeliranja BPMN
 • Dinamično modeliranje procesa
 • Kazalniki izvajanja procesa
 • Osnove simuliranja procesov
 • Simuliranje procesov z VIMS tehnologijo
 • Matrična predstavitev procesa
 • Aktivnostna tabela
 • TAD metodologija
 • Prenova procesa
 • Študija primera

3. Temeljna literatura in viri

 • Madison, D:. Process Mapping, Process Improvement, and Process Management. Paton press, 2005 (298 strani)
 • Damij, T.: Tabular Application Development; Springer Verlag, 2001 (186 strani)
 • Havey, M.: Essential Business Process Modeling; O'Reilly, 2005 (30 strani)
 • McCormack, K.: Business process maturity, McCormack, 2007

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent zna: obravnavati proces, izvajati računalniške simulacije procesov, je sposoben predlagati izboljšave in sodelovati v timu za prenovo procesov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Klasične metode predavanj
 • Laboratorijsko delo, kjer se študent nauči uporabe programske opreme za diskretne simulacije procesov.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Izdelava projekta analize procesa (20 %)
 • Ustni zagovor dela (10 %)
 • Pisni preizkus obvladovanja programa za računalniške simulacije procesov (20 %)
 • Klasični izpit iz snovi (50 %)