837 Spletni marketing

837 Spletni marketing

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Vaje: 5
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin in dr. Tina Jukić

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Razume osnove marketinga
 • Spozna načine izdelave in elemente priprave produktnega trženjskega spleta
 • Je usposobljen za pripravo načrta trženjskega nastopa na spletu
 • Spozna elemente optimizacije spletišč za iskalnike
 • Razume ključne zakonitosti iskalnega marketinga
 • Je sposoben prepoznati marketinške potenciale družbenih medijev in elektronske pošte
 • Spozna temeljne kazalnike spletne analitike
 • Se seznani z orodji za podporo spletnemu marketingu

Kompetence

 • Je sposoben izbrati primerne kanale spletnega marketinga za določeno organizacijo
 • Je zmožen aktivno sodelovati pri pripravi strategije spletnega marketinga
 • Je sposoben kritično ovrednotiti različne pristope k spletnemu marketingu

2. Vsebina predmeta

 • Osnove marketinga
 • Vrste marketinga in posebnosti spletnega marketinga
 • Priprava trženjskega spleta in ustvarjanje blagovne znamke
 • Opredelitev spletnega marketinga
 • Ključna področja spletnega marketinga
 • Optimizacija spletnih strani za iskalnike
 • Iskalni marketing (»pay-per-click« marketing)
 • Marketing preko družbenih medijev
 • Marketing preko elektronske pošte: ključne zakonitosti
 • Izhodišča za pripravo strategije spletnega marketinga
 • Orodja za podporo spletnemu marketingu
 • Temelji spletne analitike

3. Temeljna literatura in viri

 • Kotler, Philip (2002). Marketing Management, Millenium Edition. Prentice Hall. Izbrana poglavja, 60 strani.
 • Adams, Robert L. (2015). SEO 2016 : learn search engine optimization. Milton Keynes : Lightning Source.
 • Smith, Jon (2011). V postelji z Googlom: Tehnike optimizacije spletnih strani za vrhunsko uvrstitev v iskalnikih. Založba Pasadena.
 • Smith, Jon (2011). Učinkovite spletne strani: skrivnosti zmagovalnih spletnih strani. Založba Pasadena.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • Pozna in razume pomen marketinga ter način izdelave marketinškega spleta
 • Predstavi in primerja področja spletnega marketinga in njihove potenciale
 • Zna opredeliti ključne elemente optimizacije spletišča za iskalnike
 • Je zmožen izbrati in uporabiti ustrezno družbeno omrežje za marketing določene organizacije/produkta/storitve
 • Zna ovrednotiti kakovost pristopov k spletnemu marketingu
 • Zna uporabljati orodja za podporo spletnemu marketingu
 • Zna interpretirati temeljne rezultate spletne analitike

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja in laboratorijske vaje v računalniški učilnici 
 • študij primera
 • seminarska naloga

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (60 %)
 • seminarska naloga in zagovor naloge (40 %)