834 Mednarodnopravni vidiki varstva človekovih pravic

834 Mednarodnopravni vidiki varstva človekovih pravic

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študij mednarodnega prava človekovih pravic postaja v današnjem kontekstu vse aktualnejše področje. Razlog za to je predvsem v povečevanju zanimanja o pravičnosti, ki je v porastu po celotnem svetu. Cilj predmeta je, da študentje pridobijo poglobljeno znanje s področja človekovih pravic (nadgradnja predmeta ustavno pravo iz 1. letnika študija), preko sodne prakse študente seznaniti s sodobnimi problemi in kršitvami na področju človekovih pravic in s tem povečati njihovo zavest o pomembnosti tega področja.

Kompetence:

 • Razumevanje teoretičnega in praktičnega koncepta človekovih pravic,
 • Razumevanje sodobnih kršitev človekovih pravic,
 • Kritično ovrednotenje trenutnega stanja na področju človekovih pravic v evropskih državah.

2. Vsebina predmeta

 • Človečnost pred človekovimi pravicami,
 • Mednarodno pravo človekovih pravic: osnove,
 • Mednarodno pravo človekovih pravic: dosežki,
 • Mednarodno pravo človekovih pravic: izzivi,
 • Morala
 • Študij primerov Evropskega sodišča za človekove pravice: Izobraževanje Romov

3. Temeljna literatura in viri

 • Moyn S., The Last Utopia: Human Rights in History, Belknap Press, 2012
 • Brems E. (ed.), Diversity and European Human Rights, Cambridge University Press, 2013, str. 40-68 in 426-445.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študentje bodo pridobili poglobljeno znanje s področja ustavnega prava, natančneje človekovih pravic. Poleg teoretičnega znanja, bodo skozi študij primerov Evropskega sodišča za človekove pravice spoznali tudi sodobne kršitve človekovih pravic, ki jim bodo odprla pot za kritično dojemanje trenutnega stanja v nekaterih evropskih državah.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Metoda poučevanja so predvidena predavanja, projektno delo oziroma individualne naloge ter vaje. Od študentov se zahteva vnaprejšnja pripravljenost na predavanjih in vajah po vnaprej določeni študijski literaturi.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Pisni izpit (100 %)