833 Lokalna in regionalna samouprava

833 Lokalna in regionalna samouprava

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • spozna temeljna načela in bistvene elemente za opredelitev lokalne in regionalne samouprave
 • poišče podobnosti in razlike z upravljanjem javnih zadev na državni ravni
 • poišče podobnosti in razlike med lokalno in regionalno samoupravo
 • analizira vrste lokalnih skupnosti, njihovo organiziranost, naloge, delovanje, financiranje in nadzor   
 • spozna izzive lokalnega in regionalnega upravljanja v globalnem svetu

Kompetence:

 • razume osnovne razloge za uvedbo lokalne samouprave in proces decentralizacije
 • je sposoben razlikovati med različnimi vrstami in oblikami samouprave
 • je sposoben razlikovati upravljanje na državni, regionalni in lokalni ravni
 • je sposoben razumeti, prepoznati in interpretirati z delovanjem lokalnih skupnosti povezane probleme v njihovem okolju in širši družbi
 • je sposoben uporabiti pravna pravila za oblikovanje ustreznih rešitev praktičnih problemov

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi
 • Zgodovinski razvoj lokalne samouprave v izbranih državah
 • Temeljni predpisi in mednarodne institucije s področja lokalne in regionalne samouprave
 • Pravna ureditev slovenske lokalne samouprave
 • Izzivi lokalne samouprave v obdobju globalizacije
 • Oblike in instrumenti medobčinskega sodelovanja
 • Oblike in funkcije regionalizacije

3. Temeljna literatura in viri

 • Rakar, I. (2013). Lokalna samouprava: izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo (58 str.)
 • Vlaj, S. (2006). Lokalna samouprava (2., spremenjena in dopolnjena izdaja). Fakulteta za upravo, Ljubljana (skupaj cca 150 od 295 str.)
 • Panara, C., Varney, M. R. (ed.) (2013). Local Government in Europe: The 'Fourth Level' in the EU Multi-Layered System of Governance. Routledge (cca. 40 str.)
 • Chin-peng, C. (ed.) (2010). Local governance in the global context: theory and practice. Berlin ; Münster: LIT (cca. 50 str.).
 • De Vries, M., Reddy, P. S., Shamsul Haque, M. (eds.) (2008). Improving Local Government: Outcomes of Comparative Public Administration Research. Palgrave Macmillan (cca. 50 str.)

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent bo:

 • zmožen razumeti osnovne razloge za uvedbo lokalne samouprave in temeljna načela njenega delovanja
 • poznal in razumel organizacijo in delovanje lokalnih skupnosti ter njihova razmerja do drugih oblastnih inštitucij in do posameznikov
 • razlikoval med upravljanjem javnih zadev na državni, regionalni in lokalni ravni
 • zmožen rešiti praktična vprašanja s področja lokalne in regionalne samouprave

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • debata
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit (100 %)