629 Delovno in socialno pravo

629 Delovno in socialno pravo

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Druge oblike študija: 70
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Zvone Vodovnik

1. Cilji in kompetence

 • Zagotoviti študentom sposobnost ugotavljanja značilnosti različnih vrst  razmerij, katerih predmet je opravljanje dela oziroma so socialna vprašanja, ter usposobljenost za uporabo pravnih pravil, ki urejajo ta razmerja,
 • Zagotoviti študentom sposobnost za ugotavljanje, katera pravna pravila so ključnega pomena za ravnanje managerjev pri upravljanju s kadri,
 • Zagotoviti študentom sposobnost razlikovanja med različnimi vrstami pravnih aktov, ki urejajo delovna in socialna razmerja,
 • Zagotoviti študentom sposobnost uporabe temeljnih načel različnih pravnih podsistemov v povezavi s pravili delovnega in socialnega prava,

Kompetence:

 • Obvladovanje zgodovinskih in kulturnih temeljev prava zaradi pravilnega razumevanja in uporabe pravnih norm na področju delovnih in socialnih razmerij,
 • Obvladovanje znanj o elementih pravnih institutih ter usposobljenost za  nadomestno in subsidiarno uporabo teh institutov v sferi delovnih in socialnih razmerij,
 • Usposobljenost za nadzor nad izvajanjem pravnih predpisov na mikro ravni v organizacijah. Usposobljenost za uporabo sankcij v organizacijah v primeru kršitev pravnih norm,
 • Usposobljenost za ugotavljanje kvalitete pravnih norm.  Usposobljenost za kritično analizo posameznih delov pravne ureditve ter za oblikovanje predlogov za spremembe na tem področju.

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovinski in kulturni temelji delovnega in socialnega prava.
 • Nastanek in razvoj delovnega in socialnega prava. Ustavni in mednarodni temelji delovnega in socialnega prava s posebnim poudarkom na evropskem pravu.
 • Interdisciplinarni vidiki delovnih in socialnih razmerij ter povezanost delovnega in socialnega prava z interdisciplinarnimi doktrinami upravljanja človeških virom in industrijskih razmerij;
 • Pravna ureditev individualnih delovnih razmerij.
 •  Pogodbe delovnega prava, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih ter varstvo pravic.
 • Pravna ureditev kolektivnih delovnih razmerij.
 • Sindikalna svoboda, delavska participacija pri odločanju ter stavka.
 • Pravna ureditev sistema socialne varnosti.
 • Sistemi socialne varnosti v svetu.
 • Pravna ureditev trga dela
 • Pravna ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ter družinskega varstva in družinskih prejemkov
 • Pravna ureditev socialnega varstva

3. Temeljna literatura in viri

 • VODOVNIK Z. , TIČAR L., 2016, Osnove delovnega in socialnega prava, Bases of Labor and Social Law, Gospodarski vestnik
 • BUBNOV ŠKOBERNE, STRBAN, 2010. Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana
 • VODOVNIK Z. (ur), 2008. Pravni položaj managerjev, Fakulteta za management, UP,  Koper

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent osvoji zahtevnejša znanja o predpisih s področja delovnega prava in socialne varnosti. Seznani se z razsežnostmi področja individualnih in kolektivnih delovnih razmerij prav tako pa z razsežnostmi socialnih zavarovanj in socialnega varstva. Usposobi se kompleksno razumeti omenjene predpise ob uporabi pravnih načel.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Študij primera
 • e- učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (60 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (40 %)