1077 Testiranje in kakovost

1077 Testiranje in kakovost

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Igor Rožanc

1. Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente seznaniti s različnimi pristopi pri testiranju programske opreme ter modeli in standardi na področju kakovosti programske opreme. Poudarek je na pridobitvi znanja za praktično uporabo  testnih orodij ter uporabo ustreznih pristopov za zagotavljanje kakovosti programske opreme.

Splošne kompetence:

 • sposobnost kritičnega razmišljanja,
 • razvoj sposobnosti kritičnega, analitičnega in sinteznega razmišljanja,
 • sposobnost definiranja, razumevanja in reševanja ustvarjalnih profesionalnih izzivov,
 • sposobnost profesionalne komunikacije v domačem in tujem jeziku,
 • sposobnost uporabe pridobljenega znanja pri samostojnem delu pri reševanju tehničnih in znanstvenih problemov; sposobnost nadgradnje pridobljenega znanja.

Predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje temeljnih pojmov na področju testiranja programske opreme,
 • uporaba modelno vodenega načrtovanja testiranja
 • uporaba različnih kriterijev za učinkovito testiranje programske opreme: z uporabo pokritij grafov,  programske logike,  delitve testnih podatkov ter sintakse,
 • poznavanje posebnosti testiranja specifičnih tehnologij,
 • uporaba osnovnih orodij za testiranje,
 • poznavanje osnovnih pojmov na področju kakovosti programske opreme,
 • poznavanje glavnih modelov in standardov za zagotavljanje kakovosti programske opreme (ISO, CMMI),
 • uporabo pristopa za zagotavljanje  kakovosti  programske opreme pri individualnem delu,
 • poznavanje osnovne terminologije na področju metrik programske opreme.

2. Vsebina predmeta

 • Testiranje programske opreme
  • Uvod v testiranje PO:  programske napake in odpovedi, principi testiranja, planiranje testiranja, testiranje sistema, avtomatsko testiranje, dokumentiranje testiranja
  • Modelno vodeno načrtovanje testiranja
  • Testiranje z uporabo kriterija pokritja grafov
  • Testiranje z uporabo kriterija pokritja programske logike
  • Testiranje z uporabo kriterija pokritja delitve testnih podatkov
  • Testiranje z uporabo kriterija pokritja sintakse
  • Pregled pokritij testiranja 
  • Testiranje specifičnih tehnologij
  • Orodja za testiranje
 • Kakovost programske opreme
  • Uvod v kakovost programske opreme
  • Modeli in standardi: modeli kakovosti, ISO modeli in standardi, zmožnostno-zrelostni model (CMMI)
  • Skupinski in osebni proces razvoja PO (TSP in PSP)
  • Metrike programske opreme

3. Temeljna literatura in viri

 • P.Ammann, J.Offutt: Introduction to Software Testing, Cambridge University Press, 2008.
 • S.H.Kan: Metrics and Models in Software Quality Engineering, 2nd Edition, Addison Wesley, 2002.
 • N. Fenton, S. L. Pfleeger: Software Metrics, A Rigourous and Practical Approach, PWS Publishing Company, 1997.
 • Dodatna literatura je na razpolago v obliki znanstvenih in strokovnih člankov.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje značilnosti različnih vrst testiranja programske opreme; poznavanje modelno vodenega testiranja in različnih kriterijev pokritij programskih modelov; praktično razumevanje pomena discipliniranega procesa in uporabe standardov/modelov za zagotavljanje kakovosti razvoja  programske opreme; , poznavanje osnovnih pojmov na področju metrik programske opreme.

Uporaba:

 • Praktična znanja in prijemi pri testiranju programske opreme, praktična znanja o metrikah programske opreme, poznavanje glavnih značilnosti procesa, ki zagotavlja kakovost programske opreme.

Refleksija:

 • V praksi je testiranje pomemben del razvoja programske opreme, ki se mu pogosto ne pripisuje ustreznega pomena. Podobno velja za zagotavljanje kakovosti. Poznavanje pravih prijemov in možnosti  ustrezno pouči o izbiro v konkretnem primeru.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

 • Konkretna znanja s področja testiranja, poznavanje prijemov s področja zagotavljanja kakovosti, še zlasti metrik in modelov.
 • Sposobnost za upravljanje s časom, za samo pripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja načrtov in postopkov.
 • Timsko delo, pisanje poročil, javne predstavitve rezultatov.
 • Koherentno obvladanje temeljnega znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih, ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegova uporaba v praksi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Klasična predavanja s predstavitvijo praktičnih izkušenj. Sprotno učenje spodbujamo na vajah z  večjim številom domačih nalog ter nekaj seminarskih nalog, ki zahtevajo tako uporabo testnih prijemov kot modela za zagotavljanje kakovosti. Študentje za vsako oddajo poročilo o rezultatih testiranja ter poročila o postopku uporabe PSP-ja.  Pri delu študentje spoznajo več različnih testnih orodij.

6. Načini ocenjevanja

Način: pisni in (po potrebi) ustni izpit, domače naloge, seminarske naloge, poročila.

 • Sprotno preverjanje: domače in seminarske naloge (50 %).
 • Končno preverjanje: pisni in (po potrebi) ustni izpit (50 %).