63747 Angleški jezik nivo C

63747 Angleški jezik – nivo C

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 30
 • Seminarske vaje: 15
 • Nosilec: mag. Marina Štros Bračko

 

 

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je pripraviti študente na enega izmed mednarodno priznanih izpitov Univerze Cambridge iz splošne (npr. FCE, CAE, CPE, IAELTS) oz. poslovne (BEC Preliminary, BEC Vantage in BEC Higher) angleščine.
 • Mednarodni izpiti iz splošne angleščine ocenjujejo jezikovno spretnost kandidatov, ki se odpravljajo na študij ali delo v angleško govoreče države. Namenjen je vsem, ki pri svojem delu pogosto uporabljajo angleščino. V Sloveniji se za tovrstne izpite najpogosteje odločajo študentje, podjetniki in drugi strokovnjaki. Izpiti so tudi usklajeni in primerljivi s priporočenim evropskim jezikovnim okvirom.
 • Izpiti BEC preverjajo znanje angleščine, ki se uporablja v poslovnem svetu, na treh zahtevnostnih ravneh, namenjeni pa so vsem, ki želijo biti uspešnejši in bolj konkurenčni na domačem in tujih trgih dela. Izpite BEC priznavajo številna podjetja in visokošolske ustanove po svetu.

2. Vsebina predmeta

 • Slovnica – splošni pregled, ponovitev in utrjevanje skladno s stopnjo zahtevnosti posameznega izpita: pregled časov, modalni glagoli, frazni glagoli, glagolske strukture s prehodnimi in neprehodnimi glagoli, odvisni stavki, pogojni stavki, raba določnega in nedoločnega člena, predlogi, vezne besede.
 • Vsebinsko tematski sklopi iz literature, ki je predpisana za pripravo na posamezni izpit: Study at University, University departments, Dealing with problems, Working together (employment policy and applying for a job), Jobs and careers, Special projects, Meetings, Presentations, Applying for projects, Information and communication, Operations management. Sklopi pokrivajo splošne in specifične teme; odvisno od vrste in stopnje zahtevnosti izpita.
 • Predstavitev poteka in delov posameznih izpitov (govorjenje, poslušanje, pisanje, branje) ter nasveti, kako jih čim bolj učinkovito opraviti.

3. Temeljna literatura in viri 3. Readings

 • Predpisana in potrjena literatura Univerze Cambridge za pripravo na izpit: Williams A. in Pile L. (2002) Pass Cambridge, BEC Vantage. Summertown Publishing: Oxford. in Williams A. in Pile L. (2002) Pass Cambridge, Bec Higher. Summertown Publishing: Oxford.
 • Emmerson P. (2007). Business English Handbook Advanced. McMillan: Oxford.

Dodatna literatura:

 • Harrison L., Cushen C. in Hutchison S. (2005). Achieve IELTS. Marshall Cavendish: London.
 • Wyatt R. (2001). IELTS Examination. Peter Collin Publishing: London.
 • Anderson K. (2004). Study speaking. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Cambridge Dictionary Online. Dostopno na dictionary.cambridge.org.

4. Predvideni študijski rezultati

Predmet bo študentom omogočil:

 • pripravo na mednarodne izpite Univerze Cambridge in pridobitev spričevala o aktivnem znanju angleškega jezika.

Uporaba:

 • S pridobljenim spričevalom o aktivnem znanju ang. Jezika bo študent lahko izkazal znanje, ki ga je pridobil v programu, ki v celoti temelji na priporočenem evropskem jezikovnem okviru. Sam bo lahko svoje znanje ocenil s stopnjami od A1 do C2 glede na usvojeno znanje in pridobljeno oceno ob koncu programa, kar mu bo še v posebno pomoč pri izmenjavi študentov ali pri delu v tujini.

Refleksija:

 • Študentje bodo glede na pridobljeno znanje zmožni opraviti enega izmed omenjenih izpitov.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na enpredmet:

 • Jasno in učinkovito ustno in pisno izražanje ter povečanje samozavesti študentov pri komunikaciji v angleškem jeziku.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • lektorske vaje
 • delo v parih in skupinah
 • problemsko zasnovano učenje jezika in analiza študijskih primerov
 • A/V predstavitve

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit)

Ocene: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno
(v skladu s Statutom UL)