63746 Angleški jezik nivo B

63746 Angleški jezik – nivo B

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 30
 • Seminarske vaje: 15
 • Nosilec: mag. Marina Štros Bračko

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilj predmeta je poglobiti splošno jezikovno znanje študentov ter jih seznaniti z jezikom stroke oz. osnovno strokovno terminologijo glede na študijsko smer. Pri predmetu se bodo študenti seznanili s spremembami in novostmi v angleškem jeziku, korespondence in pri predstavitvah. Študenti bodo spoznali tudi strukturo fakultete (nazive laboratorijev, smeri, predmetnika) v tujem jeziku ter razvili bralno razumevanje strokovnih besedil in utrdili pripravo povzetkov vsebine v angleščini. Poleg tega bodo razvili tudi specifične poslovne komunikacijske veščine (telefoniranje, elektronska pošta, neformalni pogovori, predstavitev naloge oz. referata, predstavitev oddelka ali laboratorija, pisanje C.V.-ja in spremnega pisma, priprava na razgovor za delovno mesto).

2. Vsebina predmeta

Pri predmetu obravnavamo različne teme s področja računalništva in tehničnih ved za doseganje:

 • akademskih ciljev, ki se nanašajo na sposobnost branja tujejezičnih strokovnih besedil, znanstvenih revij in učbeniških gradiv;
 • strokovnih ciljev, ki vključujejo sposobnost branja strokovnih besedil, ki se nanašajo na vsebino ostalih predmetov letnika, poročil, pisem; razumevanje govorov, pogajanj, dialogov, TV in radijskih programov; pisanje pogostih besedilnih vrst (povzetek, predstavitev, memorandum, elektronska pošta); primerno izražanje po telefonu, med pogajanji oz. sestanki in pri predstavitvah.
 • principi tehnične komunikacije;
 • priročnik + opisi programov (software/hardware);
 • slovnične zakonitosti v tehniki;
 • žargon – tehnična terminologija;
 • tehnični teksti v luči različnih tipov angleščine.

3. Temeljna literatura in viri

 • Harrison L., Cushen C. in Hutchison S. (2005). Achieve IELTS. Marshall Cavendish: London.
 • Wyatt R. (2001). IELTS Examination. Peter Collin Publishing: London.

Dodatna literatura:

 • Emmerson P. (2002). Business Grammar Builder. MacMillan: Oxford.
 • Davidson G. (2002). Learners' Companion Series Vocabulary. Learners Publishing: Singapore.
 • Brieger, N. In Pohl, A. (2002). Technical English Vocabulary and Grammar. Summertown: Summertown Publishing Limited
 • EVROTERM. Večjezična terminološka baza izrazov Evropske unije. Dostopno na: www.sigov.si/evroterm
 • Cambridge Dictionary Online. Dostopno na dictionary.cambridge.org

4. Predvideni študijski rezultati

Predmet bo študentom omogočil:

 • utrditi in razširiti splošno in strokovno znanje angleškega jezika;
 • samostojno učenje jezika in uporabo različnih virov (slovarji, učbeniki, časopisi  in revije, spletne strani, ipd);
 • pisanje povzetkov besedil;
 • brati, analizirati in razumeti različna avtentična strokovna besedila;
 • pripravo na mednarodne izpite Univerze Cambridge in pridobitev spričevala o aktivnem znanju angleškega jezika.

Uporaba:

 • S pridobljenim spričevalom o aktivnem znanju ang. Jezika bo študent lahko izkazal znanje, ki ga je pridobil v programu, ki v celoti temelji na priporočenem evropskem jezikovnem okviru. Sam bo lahko svoje znanje ocenil s stopnjami od A1 do C2 glede na usvojeno znanje in pridobljeno oceno ob koncu programa, kar mu bo še v posebno pomoč pri izmenjavi študentov, v okviru evropskih programov: Erasmus, Leonardo, ipd.

Refleksija:

 • Študentje bodo glede na usvojeno znanje s področja tehnike (npr. računalništva) ugotavljati prednosti in slabosti uporabe le-teh pri učenju tujega jezika.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na enpredmet:

 • Jasno in učinkovito ustno in pisno izražanje, samostojno učenje in iskanje informacij, kritično razmišljanje, timsko delo, organiziranje časa.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • lektorske vaje
 • delo v parih in skupinah
 • problemsko zasnovano učenje jezika in analiza študijskih primerov
 • A/V predstavitve

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)

Ocene: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno
(v skladu s Statutom UL)