63745 Angleški jezik nivo A

63745 Angleški jezik – nivo A

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 30
 • Seminarske vaje: 15
 • Nosilec: mag. Marina Štros Bračko

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilj predmeta je poglobiti splošno jezikovno znanje študentov ter jih seznaniti z jezikom stroke oz. osnovno strokovno terminologijo glede na študijsko smer. Pri predmetu se bodo študenti seznanili s spremembami in novostmi v angleškem jeziku, korespondence in pri predstavitvah. Študenti bodo spoznali tudi strukturo fakultete (nazive laboratorijev, smeri, predmetnika) v tujem jeziku ter razvili bralno razumevanje strokovnih besedil in utrdili pripravo povzetkov vsebine v angleščini. Poleg tega bodo razvili tudi specifične poslovne komunikacijske veščine (telefoniranje, elektronska pošta, neformalni pogovori, predstavitev naloge oz. referata, predstavitev oddelka ali laboratorija, pisanje C.V.-ja in spremnega pisma, priprava na razgovor za delovno mesto).

2. Vsebina predmeta

Slovnica:

 • čas,
 • predlogi,
 • tvorba vprašanj,
 • modalni glagoli,
 • predložne zveze,
 • števila in števniki,
 • pasiv,
 • pogojniki,
 • frazni glagoli.

Besedišče:

 • prvi kontakti in predstavljanje,
 • vljudnostne fraze,
 • izmenjava informacij,
 • predstavitev podjetja in dejavnosti,
 • jezik poslovnih predstavitev,
 • korespondenca in telefoniranje,
 • dogovori in zmenki.

3. Temeljna literatura in viri

 • Williams A. in Pile L. (2002) Pass Cambridge, BEC Vantage. Summertown Publishing: Oxford.
 • Badger I. (2006). English for work. Longman: Edinburgh.

Dodatna literatura:

 • Anderson K. (2004). Study speaking. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Štros M. (2006). English correspondence. Babylon d.o.o.: Ljubljana.
 • Brieger, N. In Pohl, A. (2002). Technical English Vocabulary and Grammar. Summertown: Summertown Publishing Limited.
 • EVROTERM. Večjezična terminološka baza izrazov Evropske unije. Dostopno na: www.sigov.si/evroterm.
 • Cambridge Dictionary Online. Dostopno na dictionary.cambridge.org.

4. Predvideni študijski rezultati

Predmet bo študentom omogočil:

 • utrditi in razširiti splošno in strokovno znanje angleškega jezika;
 • samostojno učenje jezika in uporabo različnih virov (slovarji, učbeniki, časopisi  in revije, spletne strani, ipd);
 • pisanje povzetkov besedil;
 • brati, analizirati in razumeti različna avtentična strokovna besedila;
 • pripravo na mednarodne izpite Univerze Cambridge in pridobitev spričevala o aktivnem znanju angleškega jezika.

Uporaba:

 • S pridobljenim spričevalom o aktivnem znanju ang. jezika bo študent lahko izkazal znanje, ki ga je pridobil v programu, ki v celoti temelji na priporočenem evropskem jezikovnem okviru. Sam bo lahko svoje znanje ocenil s stopnjami od A1 do C2 glede na usvojeno znanje in pridobljeno oceno ob koncu programa, kar mu bo še v posebno pomoč pri izmenjavi študentov, v okviru evropskih programov: Erasmus, Leonardo, ipd.

Refleksija:

 • Študentje bodo glede na usvojeno znanje s področja tehnike (npr. računalništva) ugotavljati prednosti in slabosti uporabe le-teh pri učenju tujega jezika.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na enpredmet:

 • Jasno in učinkovito ustno in pisno izražanje, samostojno učenje in iskanje informacij, kritično razmišljanje, timsko delo, organiziranje časa.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • lektorske vaje
 • delo v parih in skupinah
 • problemsko zasnovano učenje jezika in analiza študijskih primerov
 • A/V predstavitve

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)

Ocene: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno
(v skladu s Statutom UL)