63721 Uporabniški vmesniki

63721 Uporabniški vmesniki

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Aleš Smrdel

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati splošni uvod v področje uporabniških vmesnikov oziroma interaktivnih aplikacij. Študentje naj razumejo širok razpon osnovnih konceptov področja ter naj so sposobni uporabiti osnovne principe, navodila in tehnike za: načrtovanje uporabniških vmesnikov oziroma interaktivnih aplikacij, za njihovo analizo in evaluacijo ter za vrednotenje njihove uporabnosti.

2. Vsebina predmeta

Predavanja:

 • Programska arhitektura uporabniških vmesnikov (dogodkovni interaktivni vmesniki).
 • Orodja za načrtovanje. uporabniških vmesnikov (NetBeans - JavaSwing, Glade - GTK+).
 • Gradnja uporabniških vmesnikov.
 • Dogodkovno vodeno programiranje.
 • Uporabnost.
 • Uporabniško usmerjeno načrtovanje.
 • Sposobnosti človeka.
 • Interakcije (vhodni modeli, modeli in metafore).
 • Principi načrtovanja.
 • Navodila načrtovanja (izbor naprav za interakcijo; načrtovanje oken in menijev; izbor in aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo; grafično načrtovanje – izbor teksta, barv, slik in animacije; povratna informacija in interakcije; izbor in načrtovanje ikon).
 • Papirnati prototipi.
 • Računalniški prototipi.
 • Interakcije (izhodni modeli).
 • Vrednotenje uporabnosti (hevristično vrednotenje, testiranje uporabnikov).
 • Navodila za načrtovanje spletnih strani.
 • Vsepovsodno računanje, navidezna resničnost.

 Vaje:

 • Utrjevanje pri predavanjih obravnavane snovi s primeri.
 • Predstavitev tipičnih aspektov načrtovanja uporabniških vmesnikov oziroma aplikacij.

Domače naloge:
Študentje izdelajo tipično 6 projektov oziroma aplikacij in vsakega od njih zagovarjajo učitelju. Te projekte lahko študentje opravljajo tudi pri vajah ob pomoči učitelja.

3. Temeljna literatura in viri

 • Stone, Jarett, Woodroffe, Minocha: User Interface Design and Evaluation, 2005, Morgan Kaufmann.
 • Schneiderman, Plaisant: Designing the User Interface; Strategies for Effective Human-Computer Interaction, (5th edition), 2010, Addison Wesley.
 • Norman K L: Cyberpsychology: An Introduction to Human-Computer Interaction, 2008, Cambridge.
 • Norman D A: The Design of Everyday Things, 2002, Basic Books.
 • Benyon, Designing Interactive Systems; A comprehensive guide to HCI and interaction design, 2010, Addison Wesley.
 • W. O. Galitz: It is Time to Clean Your Windows; Designing GUIs That Work, 1994, John Wiley & Sons, Inc.
 • Gonzales, Woods: Digital Image Processing, 2007, Prentice-Hall, Inc.
 • Foley, van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics, principles and practic, 1996, Addison Wesley.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje osnovnih konceptov komunikacije človek računalnik; poznavanje konceptov interakcije; poznavanje principov, navodil in postopkov načrtovanja uporabniških vmesnikov; poznavanje postopkov vrednotenja uporabniških vmesnikov in vrednotenja njihove uporabnosti.

Uporaba:

 • Uporaba  znanj področja komunikacije med človekom in računalnikom pri načrtovanju in vrednotenju uporabniških vmesnikov oziroma  interaktivnih aplikacij.

Refleksija:

 • Pridobitev lastnih izkušenj o dobrih in slabih vmesnikih z ozirom na splošno sprejeta navodila in standarde tega področja. Pridobitev kritičnega odnosa do načrtovanja vmesnikov in interakcije. Znanje o dobro in slabo načrtanih uporabniških vmesnikih,
 • skupaj z znanjem principov interakcije in navodil omogoča jasno razumevanje o tem kaj je narobe z vmesnikom, kako je interakcija lahko izboljšana in kako  razviti boljši vmesnik. 

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

 • Znanja tega predmeta se ne omejujejo le na načrtovanje uporabniških vmesnikov pač pa vključujejo tudi študije ljudi in računalniških tehnologij ter kako eni in drugi vplivajo drug na drugega. Področje je večdisciplinarno in  povezuje tudi nekatere elemente analize sistemov, razvoja programske opreme, računalniške grafike, umetne inteligence, kognitivnih znanosti, psihologije, sociologije, načrtovanja in ergonomije.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje z ustnimi zagovori,  domače naloge.  Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na samostojnem delu pri vajah in domačih nalogah.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)

Ocene: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno
(v skladu s Statutom UL)