63716 Komunikacijski protokoli in omrežna varnost

63716 Komunikacijski protokoli in omrežna varnost

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Andrej Brodnik

 

 

1. Cilji in kompetence

Študent so se že spoznali z osnovnimi koncepti računalniških komunikacij in omrežij ter operacijskih sistemov. Pri tem predmetu se bomo podrobneje seznanili z nekaterimi pomembnejšimi protokoli in se v drugem delu predmeta spoznali z osnovami varovanja računalniških in (širše gledano) informacijskih sistemov.
Cilj predmeta je predvsem v pridobitvi praktičnih znanj. Teoretična znanja so podana le v nujnem obsegu.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod in ponovitev osnov TCP/IP tehnologije
 • Protokoli omrežne plasti
  • MPLS, mobilni IP
  • razpošiljanje (multicasting)
 • Protokoli aplikacijske plasti
  • zagonski protokoli (DHCP, BOOTP)
  • e-poštni protokoli (SMTP, IMAP, POP, MIME)
  • multimedijski protokoli (RTP, RSVP, QoS)
  • protokoli za upravljanje omrežij (SNMP)
 • Splošni uvod o omrežni varnosti
  • uvod v kriptografijo, javni in zasebni ključi,
  • simetrična in asimetrična kriptografija, izvlečki
  • načini delovanja (npr.) CBC, triple DES, OFB, CFB, CTR, ter njihove izvedbe
 • Avtentikacija, gesla in njihova zasebnost, avtentikacijski protokoli in napadi nanje
 • Razdeljevanje ključev s shemo skritih ključev, Kerberos
  • podrobnosti Kerberos sistema in analiza
 • Razdeljevanje javnih ključev in PKI
  • analiza PKI modelov
 • Pregled in analiza različnih standardov,
  • npr. SSL, IPsec
  • podrobnosti nekaterih kriptografskih algoritmov (npr. Diffie-Hellman, RSA)
 • E-pošta in načini napada nanjo ter načini varovanja

3. Temeljna literatura in viri

 • RFC standards.
 • Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP, vol.1. Prentice Hall.
 • M. Subramanian: Network Management: An introduction to principles and practice, Addison Wesley Longman.
 • A. Farrel, The Internet and Its Protocols: A Comparative Approach, Morgan Kaufmann.
 • E. Cole, Network Security Bible, Wiley.
 • C. Kaufman, R. Perlman, M. Speciner, Network Security: Private Communication in a Public World, Prentice Hall.
 • Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks. Prentice Hall.
 • J. F. Kurose, K. W. Ross: Computer Networking, Addison‐Wesley.
 • Adrian Farrel: The Internet and Its Protocols: A Comparative Approach, Morgan Kaufmann.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent pozna delovanje konkretnih primerov protokolov ter posplošuje znanje na druge protokole. Pozna osnovne probleme sistemske in omrežne varnosti ter načinov varovanja le-teh.

Uporaba:

 • Sposoben je upravljanja in uporabe konkretnih protokolov in vzdrževanja osnovne varnosti v sistemu.

Refleksija:

 • Spoznavanje in razumevanje pretvorbe praktičnega problema v prepoznavni inženirski vzorec.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

 • Teoretične osnove za inženirsko reševanje različnih praktičnih problemov, ki se pojavljajo v sistemskih problemih.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, seminarji, konzultacije, laboratorijsko delo.

6. Načini ocenjevanja

Ocene: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno
(v skladu s Statutom UL)

 • dva kolokvija: vsak vsaj 40 % in povprečje vsaj 50 %; ali
 • končni izpit: vsaj 50 %
 • dve seminarski / laboratorijski nalogi: vsaka vsaj 20% in povprečje vsaj 40 %
 • štiri domače naloge: vsaka naloga vsaj 20% in povprečje vsaj 40 %
 • zapiski s predavanj ali vaj.