63709 Operacijski sistemi

63709 Operacijski sistemi

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Peter Peer

 

 

1. Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je spoznati namen operacijskega sistema v vsakem računalniškem sistemu, njegovo vpetost med strojno in uporabniško programsko opremo. Študentje razumejo delovanje posameznih segmentov operacijskega sistema, ki v osnovi implementirajo koncept procesa, upravljanja s pomnilnikom, razporejanja in upravljanja V/I, tudi s praktičnega vidika.

Splošne kompetence:

 • Razvoj veščin za kritično, analitično in sintetično razmišljanje.
 • Zmožnost razumeti in rešiti strokovne izzive na področju računalništva in informatike.
 • Zmožnost apliciranja pridobljenega znanja pri samostojnem delu, ki vključuje reševanje tehničnih problemov na področju računalništva in informatike; zmožnost nadgrajevanja pridobljenega znanja.

Predmetno specifične kompetence:

 • Osnovne veščine na področju računalništva in informatike, ki vključujejo osnovne teoretične veščine, praktično znanje in veščine ključne na področju računalništva in informatike.

2. Vsebina predmeta

Predavanja:
Uvodne besede

Sklop: Ozadje

 • Predstavitev računalniškega sistema
 • Predstavitev operacijskega sistema

Sklop: Procesi

 • O procesih in nadzoru
 • Nitke
 • Sočasnost: vzajemno izključevanje, sinhronizacija, smrtni objem in stradanje

Sklop: Pomnilnik

 • Upravljanje s pomnilnikom
 • Navidezni pomnilnik

Sklop: Razporejanje

 • Enoprocesorsko razporejanje
 • Večprocesorsko razporejanje in razporejanje v realnem času

Sklop: Vhod/izhod, datoteke

 • Upravljanje V/I in detalneje diska
 • Upravljanje z datotekami


Vaje:
Pri vajah utrjujemo in bolj podrobno obdelamo izbrane teme s predavanj. Usvojene koncepte bomo spoznavali znotraj OS Linux ter skriptnega jezika Bash. Potrebno bo rešiti kopico nalog na vajah in domačih nalog.

3. Temeljna literatura in viri

 • William Stallings, Jurij Mihelič, Bojan Klemenc, Peter Peer, Koncepti operacijskih sistemov z Linuxovo lupino in programiranjem v Bashu (Operating systems concepts with Linux shell and Bash programming), Pearson, 2013. (glavna, izhodiščna literatura/primary literature)
 • Avi Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts with Java, 8. izdaja/edition, John Wiley & Sons, 2010.
 • Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull, The MINIX book – Operating Systems: Design and Implementation, 3. izdaja/edition, Pearson, 2009.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poleg deklarativnega znanja o strukturi in delovanju operacijskih sistemov, je poudarek na razumevanju osnovnih segmentov s praktičnega vidika.

Uporaba:

 • Poznavanje arhitekture operacijskega sistema ter s tem možnosti vklapljanja razširitev, spreminjanja. Zmožnost ocene primernosti posameznih postopkov v kontekstu specifičnih realnih problemov.

Refleksija:

 • Študent pozna gradnike operacijskega sistema ter povezanost le-teh med seboj ter navzven s strojno in uporabniško programsko opremo. Uvidi uglašenost med teoretično razlago in praktično aplikacijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na enpredmet:

 • Operacijski sistemi so osnovna programska oprema vsakega računalniškega sistema. S poznavanjem osnovnih konceptov postavimo dobre temelje za nadgraditev uporabnosti celostnega računalniškega sistema.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja podajajo osnovne zakonitosti, vaje jih vpeljujejo v prakso. Vaje imajo laboratorijski značaj. V operacijskem sistemu se rešujejo krajše naloge, katerih cilj je preverjanje teoretično predstavljenih postopkov v praksi. Poudarek je na sprotnem študiju.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje znanja (naloge na vajah, domače naloge) (50 %)
 • Končno preverjanje (pisni izpit) (50 %)

Ocene: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno
(v skladu s Statutom UL)