63704 Matematika

63704 Matematika

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Polona Oblak

 

 

1. Cilji in kompetence

 • Zmožnost kritičnega razmišljanja.
 • Razvoj veščin kritičnega , analitičnega in
 • sintetičnega razmišljanja.
 • Cilj predmeta je utrditi poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov linearne algebre in matematične analize kot so konvergenca, funkcije, odvod, integral, vektorji in matrike ter prikazati njihove osnovne lastnosti in pa njihovo uporabo pri reševanju problemov v računalništvu in nasploh v znanostih.

2. Vsebina predmeta

Predavanja:

 • števila: realna in kompleksna števila
 • vektorji: vektorji v ravnini in prostoru;
 • matrike, sistemi linearnih enačb
 • zaporedja: eksplicitna in rekurzivna zaporedja, limita;
 • realne funkcije: graf, kompozitum, inverzna funkcija, pregled elementarnih funkcij, zveznost;
 • odvod: definicija odvoda, odvodi elementarnih funkcij, pravila za odvajanje, uporaba odvoda;
 • integral: nedoločeni in določeni integral, zveza med njima, pravila za računanje integralov, uporaba integrala;


Vaje:
Vaje so deloma avditorne in so namenjene skupinskemu utrjevanju obravnavane snovi z računskimi primeri s pomočjo asistenta. Delno vaje potekajo laboratorijsko, s samostojnim delom študentov z računalnikom. Pri laboratorijskih vajah se uporablja programska oprema za simbolično računanje (Mathematica, npr.).

Domače naloge:
Domače naloge so predvidene v tedenskem ritmu in obvezne. Namen domačih nalog je pripraviti študenta k sprotnemu študiju predmeta. Vsebine domačih nalog praviloma sledijo temam iz kontaktnih ur.

3. Temeljna literatura in viri

 • Polona Oblak: Matematika, Ljubljana, 2014, matematika.fri.uni-lj.si/mat/matvsp.pdf.
 • Gabrijel Tomšič, Bojan Orel, Neža Mramor: Matematika I; Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo. 
 • James Stewart: Calculus: early transcendentals (5th edition), Brooks/Cole - Thomson, cop. 2003.
 • Neža Mramor Kosta, Borut Jurčič Zlobec: Zbirka nalog iz matematike I; Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo.
 • R. Beezer: A First Course in Linear Algebra, linear.ups.edu.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Po uspešnem zaključku tega predmeta bo študent sposoben uporabljati osnovne pojme linearne algebre in matematične analize ter razumeti matematične formule in modele, ki na njih temeljijo.

Uporaba:

 • Sposobnost uporabe osnovnih metod linearne algebre in matematične analize pri reševanju problemov iz različnih področjih ter pri načrtovanju in analizi računalniških algoritmov, postopkov in programov.

Refleksija:

 • Spoznavanje matematičnega jezika za konsistentno in natančno opisovanje pojavov in razumevanje odnosa med teoretičnim modelom in njegovo implementacijo na različnih področjih računalništva.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

 • Uporaba abstraktnih sistemov za reševanje konkretnih problemov, identifikacija in reševanje problemov.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje z ustnimi nastopi in delom z računalniki, domače naloge. Poseben poudarek je na sprotnem študiju z domačimi nalogami in na samostojnem delu z računalnikom in uporabo programske opreme.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)

Ocene: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno
(v skladu s Statutom UL)