63703 Računalniška arhitektura

63703 Računalniška arhitektura

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: mag. Igor Škraba

 

 

1. Cilji in kompetence

Podati zgradbo in delovanje današnjih računalnikov z obravnavo za programerja vidnih lastnosti računalnika. Študent naj bi dobil osnovna znanja o zgradbi in delovanju posameznih delov računalniškega sistema in njihovi medsebojni povezavi.

2. Vsebina predmeta

 • Razvoj računalniških arhitektur
 • Von Neumannov računalniški model in osnovni principi delovanja
 • Operandi in ukazi, zgradba ukazov, RISC-CISC
 • Števila v fiksni in plavajoči vejici, znaki
 • Centralna procesna enota
 • Pomnilniška hierarhija (glavni pomnilnik, predpomnilniki, navidezni pomnilnik)
 • Vhodno izhodni sistem

3. Temeljna literatura in viri

 • D. Kodek, Arhitektura in organizacija računalniških sistemov, Bi-Tim, 2008.
 • D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Computer Organization and Design, Fifth Edition: The Hardware/Software Interface (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design), 2013.
 • Prosojnice na vsakoletni učilnici.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje delovanja današnjih računalnikov in različnih računalniških arhitektur.

Uporaba:

 • To znanje je pomembno pri čim bolj učinkoviti uporabi današnje računalniške opreme.

Refleksija:

 • Izboljšati stanje, da je za večino uporabnikov računalnik črna škatla, dogajanje v računalniku pa nepoznano.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

 • Predmet dopolnjuje znanja s področja programiranja, algoritmov in digitalnih vezij.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje. Poudarek na laboratorijskem delu na simulatorju preproste cevovodne CPE in mikroprocesorskem sistemu na osnovi Atmelovega 32-bitnega mikrokrmilnika.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)

Ocene: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno
(v skladu s Statutom UL)