63701 Uvod v računalništvo

63701 Uvod v računalništvo

 • Vrsta programa: interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 45
 • Seminarske vaje: 30
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Danijel Skočaj

 

 

1. Cilji in kompetence

Študent pri predmetu dobi širši pregled prek različnih področij računalništva in informatike. Poleg tega, da študent pridobi splošno znanje, je namen predmeta dodatno povečati študentovo zanimanje za računalništvo in mu pomagati pri izboru predmetov, ki jih bo poslušal v drugem in tretjem letniku študija. Študentje bodo osvojili osnovne principe delovanja strojne in programske opreme, omrežij, programskih jezikov in aplikacij.

Študentje bodo razvijali sposobnosti kritičnega in analitičnega razmišljanja, osvojili pa bodo tudi veščine s področja računalništva in informatike, ki so bistvene za to področje in nadaljnji študij na tem področju.

2. Vsebina predmeta

Vsebina predmeta sega na različna področja računalništva in informatike, od algoritmičnih osnov računalništva, preko strojne in programske opreme do aplikacij. Študente se seznani z osnovami različnih področij in jim predstavi disciplino računalništva in informatike kot celoto, ne da bi se spuščali v globino na posameznih področjih.

Vsebina predmeta sledi poglavjem osnovne študijske literature (glej spodaj).

 • Pojem in načrtovanje algoritma.
 • Učinkovitost algoritmov.
 • Osnovni gradniki: dvojiška števila, booleova logika, vrata.
 • Organizacija računalniških sistemov.
 • Uvod v sistemsko programsko opremo in navidezne stroje.
 • Računalniška omrežja, internet, splet.
 • Informacijska varnost.
 • Uvod v visokonivojske programske jezike.
 • Babilonski stolp: več programskih jezikov.
 • Prevajalniki.
 • Modeli računanja.
 • Simulacije in modeliranje.
 • Elektronsko poslovanje in podatkovne baze.
 • Umetna inteligenca.
 • Računalniška grafika in zabavne vsebina: filmi, igre in navidezne skupnosti.
 • Etično odločanje.

3. Temeljna literatura in viri

 •  G. M. Schneider, J. Gersting: Invitation to Computer Science, 6th Edition. Course Technology, 2012.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje osnov različnih področij računalništva.
 • Širjenje strokovnih obzorij.
 • Pomoč pri izboru predmetov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Klasična predavanja s sprotno predstavitvijo zgledov.
 • Vaje se izvajajo na računalnikih ali brez njih, ob pomoči učitelja in demonstratorjev, rešitve se oddajajo prek sistema Moodle.

6. Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Sprotno preverjanje (domače naloge, kvizi in drugi izdelki) (50 %)
 • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)

Ocene: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno
(v skladu s Statutom UL)