Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja


 

Program izvajata Fakulteta za upravo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko.

K študijskemu programu je dal soglasje Svet za visoko šolstvo RS s sklepom št.: 6033-22/2008/2 z dne 9. 12. 2008. K spremembam študijskega programa je dala soglasje Komisija Senata Univerze v Ljubljani na svoji 8. redni seji z dne 11. 11. 2014.

Študijski program je v postopku podaljšanja akreditacije.  Senat UL je na 18. seji z dne 26. 5. 2015 potrdil  predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Upravna informatika.

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko Upravna informatika omogoča študentom pridobitev kombinacije interdisciplinarnih znanj s področja upravnih in informacijskih znanosti. S tako kombinacijo znanj bi študenti imeli ustrezne kompetence za poglobljeno razumevanje procesov upravljanja, vodenja in menedžmenta, njihovo kritično analizo in razvoj informacijskih rešitev, ki bi bili osnova za njihovo boljše izvajanje. Diplomanti programa bodo sposobni razvijati in vzdrževati celovite informacijske rešitve, tako informacijske sisteme kot tudi potrebno strojno in programsko opremo. Študijski program bo tako izobraževal sodobne strokovnjake s področja upravne informatike, kateri se bodo sposobni vključiti v delo na področju javne uprave, javnega sektorja ali v gospodarstvu tako doma, kakor tudi v Evropski uniji.

 • Cilj študijskega programa

Cilj študijskega programa je poleg tega tudi, da bo študentom ponujal večjo izbirnost vsebin iz področij, ki jih pokrivata obe fakulteti. Mobilnost študentov, ki se bodo med študijem vključevali v različni akademski okolji bo jamčil večjo kvaliteto študija, saj si bosta obe fakulteti prizadevali za čim višjo kakovost študijskega programa. Prav mobilnost in skupno delo študentov in učiteljev partnerskih fakultet vnaša v skupni študijski program interdisciplinarno dimenzijo in s tem dviga vrednost rezultatov pedagoškega in razvojno-raziskovalnega dela ter povečuje zaposljivost diplomantov.

 • Namen programa

Univerzitetni študijski program Upravna informatika je naravnan interdisciplinarno in daje poglobljena znanja iz računalniške tehnologije, interneta in nove informacijske tehnologije ter upravno-pravna, ekonomska, organizacijska znanja, ki so potrebna za razumevanje delovanja javne in poslovne uprave. Diplomanti se lahko vključujejo v študijske programe 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določa visokošolski zavod, ki razpisuje študijske programe 2. stopnje.

 • Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

 • Način izvajanja

Študij se izvaja kot redni študij. Študij se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, študij primerov, forumov, blogov in drugih oblik e-izobraževanja. Študijski proces se bo izvajal v primeru, da bo v študijski program vpisanih najmanj 5 kandidatov. Organizirane oblike študija bodo potekale na obeh fakultetah, pri nekaterih predmetih ob informacijski podpori (e-študij).

 • Strokovni naslov

Diplomiran inženir upravne informatike (UN); dipl. inž. upr. inf. (UN)
Diplomirana inženirka upravne informatike (UN); dipl. inž. upr. inf. (UN)

 • Splošne kompetence diplomanta:

Sposobnost kritičnega, analitičnega in povezovalnega mišljenja.
Sposobnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih izzivov in problemov na področjih informatike ter upravljanja v javnem in zasebnem sektorju.
Sposobnost iskanja strokovnih virov in kritične presoje pridobljenih informacij.
Sposobnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj, raziskovanja in prenosa raziskovalnih rezultatov in spoznanj v prakso.
Vodstvene in organizacijske sposobnosti in sposobnost vodenja ali delovanja v okviru interdisciplinarnih strokovnih skupin.
Sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja.
Sposobnost samorefleksije ter razvijanja profesionalne odgovornosti in etičnosti.

 • Predmetno-specifične kompetence diplomanta:

Sposobnost povezovanja, prenašanja in razvoja znanj s področij informatike, uprave, prava, organizacije, menedžmenta, ekonomije in računalništva.
Razumevanje in sposobnost analitične presoje na področjih organizacije, menedžmenta in javnih financ.
Razumevanje in sposobnost kritične analize upravno-pravne ureditve in prakse v slovenskem in evropskem prostoru.
Sposobnost prepoznavanja, analize in reševanja problemov na področjih upravljanja v javnem in zasebnem sektorju.
Sposobnost analize, načrtovanja, razvoja in prenove informacijskih sistemov in informatizacije poslovnih procesov.
Temeljna usposobljenost na področju računalništva in informatike, ki obsega osnovna teoretska znanja, praktična znanja in veščine, bistvene za področji računalništva in informatike.
Razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na področje upravljanja v javnem in zasebnem sektorju in druga relevantna strokovna področja.
Sposobnost samostojnega opravljanja manj zahtevnih in zahtevnih razvojnih inženirskih nalog na posameznih ožjih področjih ter samostojnega reševanja posameznih dobro definiranih nalog na področju računalništva in informatike.
Temeljna usposobljenost na področjih upravnih in informacijskih znanosti, ki omogoča nadaljevanje študija na ustreznih programih druge stopnje.

 • Mednarnodna primerljivost programa:

Mednarodna primerjava je narejena s štirimi sorodnimi študijskimi programi, in sicer:

 1. Dodiplomski študij poslovne informatike (business informatics) na Northern Kentucky University v ZDA; informacije dostopne na spletni strani,
 2. Dodiplomski študij poslovne informatike (Wirtschaftsinformatik) na Technische Universität Wien v Avstriji; informcije dostopne na spletni strani,
 3. Dodiplomski študij poslovne informatike na Murdoch University, School of Information Technology v Australiji; informacije dostopne na spletni strani,
 4. Dodiplomski študij upravljalske informatike na Brno University of Techonology, Faculty of Business and Management; informacije dostopne na spletni strani.

 

Na vpis

 

 

Opozorilo: Plačilo laboratorijskih vaj na Fakulteti za računalništvo in informatiko

Navodila za prijavo na opravljanje laboratorijskih vaj na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2017/2018

Študenti, ki v študijskem letu 2017/2018 ne boste redno vpisani na interdisciplinarni program, ki ga matična fakulteta izvaja skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko (osebe brez statusa) in želite v tem letu opravljati manjkajoče obveznosti pri posameznih predmetih, ki jih izvaja UL FRI, se morate pred začetkom študijskega leta prijaviti na laboratorijske vaje pri posameznem predmetu.

Izpolnjeno in podpisano prijavnico prinesete osebno v Študentski referat FRI v petek, 22. 9. 2017, v času uradnih ur med 10.30 in 12.30.

Referat bo v vaši prisotnosti izvedel vpis na laboratorijske vaje in izbiro predmetov v Studisu FRI. Prejeli boste univerzalni plačilni nalog za plačilo stroškov opravljanja laboratorijskih vaj v zimskem semestru 2017/2018.

Potrdilo o plačilu morate posredovati v študentski referat najkasneje do torka, 26. 9. 2017; dokument prinesete osebno, pošljete s priporočeno pošto na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko (Študentski referat), Večna pot 113, 1000 Ljubljana ali pa pošljete na elektronski naslov studinfo@fri.unilj.si. Na podlagi prejetega potrdila o plačilu bo študentski referat potrdil vašo prijavo na laboratorijske vaje. Po potrditvi prijave s strani študentskega referata boste na vaš fakultetni elektronski naslov prejeli obvestilo, da je bila vaša prijava potrjena.

Račun za laboratorijske vaje, ki jih boste opravljali v poletnem semestru, boste prejeli 25. 1. 2018 z rokom plačila 12. 2. 2018. Računov ne pošiljamo po pošti, temveč samo v elektronski obliki na študentov univerzitetni elektronski naslov.

Prijavljeni kandidati, ki ne bodo v navedenem roku poravnali finančnih obveznosti za laboratorijske vaje, bodo avtomatsko odjavljeni in vaj v tekočem študijskem letu ne bodo smeli opravljati!

V skladu z 8. členom Študijskih pravil UL FRI so vaje obvezen del študija, njihov sestavni del pa je sprotno delo. Veljavnost opravljenih laboratorijskih vaj in drugih sprotnih obveznosti poteče z zaključkom študijskega leta.

Prispevek za laboratorijske vaje posameznega predmeta se obračuna po veljavnem Ceniku UL FRI na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL ter Navodil za izvajanje cenika prispevkov, šolnin in stroškov UL FRI. Prispevek za laboratorijske vaje ne zajema opravljanja izpita.

V izogib dodatnim sodnim in odvetniškim stroškom vas prosimo, da finančne obveznosti poravnate pravočasno. 

Prijavnica je dosegljiva tukaj.

Predmetnik generacije 2018/2019 in kasneje

 • 862 Programiranje 1
 • 669 Temelji ekonomije
 • 670 Teorija organizacije
 • 1066 Uvod v računalništvo in informatiko
 • 1067 Angleški jezik i
 • 668 Teorija javne uprave
 • 671 Osnove verjetnosti in statistike
 • 863 Programiranje 2
 • 1068 Podatkovne baze
 • 678 Pravna ureditev javne uprave
 • 1069 Grafično oblikovanje
 • 688 Management v javnem sektorju
 • 866 Metode in tehnike za podporo odločanja v upravi
 • 1070 Uporabniški vmesniki
 • 867 Ravnanje z ljudmi v upravi
 • 868 Informatizacija poslovnih procesov
 • 676 Računalniške komunikacije
 • 869 Spletne tehnologije
 • Izbirni predmet 1
 • 685 Razvoj informacijskih sistemov
 • 681 Tehnologija upravljanja podatkov
 • 687 Informacijski sistemi v upravi
 • 1071 Elektronsko poslovanje
 • 870 Upravni postopek in upravni spor
 • 1072 Tehnologija programske opreme
 • 684 Planiranje in upravljanje informatike
 • Izbirni predmet 2
 • Izbirni predmet 3
 • Diplomsko delo

Fakulteta za upravo - 2. in 3. letnik

 • 830 Inšpekcijski nadzor
 • 629 Delovno in socialno pravo
 • 696 Metodološki praktikum
 • 700 Organizacijsko vedenje
 • 701 Osnove anketnega raziskovanja v upravi
 • 715 Upravljanje projektov
 • 821 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku  
 • 823 Angleški jezik za študijske namene
 • 824 Alternativni pristopi k razumevanju javne uprave
 • 825 Ameriške politike
 • 828 Družbena odgovornost
 • 831 Javno naročanje
 • 833 Lokalna in regionalna samouprava
 • 834 Mednarodnopravni vidiki varstva človekovih pravic
 • 835 Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik
 • 836 Računovodstvo javnega sektorja
 • 837 Spletni marketing
 • 839 Ustavnopravna kriza evropske unije
 • 839 Elektronski sistemi za upravljanje z dokumenti v javni upravi

Fakulteta za upravo - 3. letnik

 • 838 Upravljanje procesov

Fakulteta za računalništvo in informatiko - 3. letnik

 • 1078 Osnove oblikovanja
 • 1077 Testiranje in kakovost
 • 1076 Podatkovno rudarjenje
 • 1075 Komunikacijski protokoli in omrežna varnost

Predmetnik generacije 2015/2016 in kasneje.

Predmetnik