Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko Upravna informatika omogoča študentom pridobitev kombinacije interdisciplinarnih znanj s področja upravnih in informacijskih znanosti. S tako kombinacijo znanj bi študenti imeli ustrezne kompetence za poglobljeno razumevanje procesov upravljanja, vodenja in menedžmenta, njihovo kritično analizo in razvoj informacijskih rešitev, ki bi bili osnova za njihovo boljše izvajanje. Diplomanti programa bodo sposobni razvijati in vzdrževati celovite informacijske rešitve, tako informacijske sisteme kot tudi potrebno strojno in programsko opremo. Študijski program bo tako izobraževal sodobne strokovnjake s področja upravne informatike, kateri se bodo sposobni vključiti v delo na področju javne uprave, javnega sektorja ali v gospodarstvu tako doma, kakor tudi v Evropski uniji.

Osnovni podatki o programu:

KLASIUS-SRV: visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16204)

ISCED: računalništvo (48)

KLASIUS-P: računalniške vede (4810)

Frascati: naravoslovno-matematične vede (1), tehniške vede (2), družboslovne vede (5)

SOK: 7

EOK: 6

EOVK: prva stopnja

 • Cilj študijskega programa

Cilj študijskega programa je poleg tega tudi, da bo študentom ponujal večjo izbirnost vsebin iz področij, ki jih pokrivata obe fakulteti. Mobilnost študentov, ki se bodo med študijem vključevali v različni akademski okolji bo jamčil večjo kvaliteto študija, saj si bosta obe fakulteti prizadevali za čim višjo kakovost študijskega programa. Prav mobilnost in skupno delo študentov in učiteljev partnerskih fakultet vnaša v skupni študijski program interdisciplinarno dimenzijo in s tem dviga vrednost rezultatov pedagoškega in razvojno-raziskovalnega dela ter povečuje zaposljivost diplomantov.

 • Namen programa

Univerzitetni študijski program Upravna informatika je naravnan interdisciplinarno in daje poglobljena znanja iz računalniške tehnologije, interneta in nove informacijske tehnologije ter upravno-pravna, ekonomska, organizacijska znanja, ki so potrebna za razumevanje delovanja javne in poslovne uprave. Diplomanti se lahko vključujejo v študijske programe 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določa visokošolski zavod, ki razpisuje študijske programe 2. stopnje.

 • Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

 • Način izvajanja

Študij se izvaja kot redni študij. Študij se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, študij primerov, forumov, blogov in drugih oblik e-izobraževanja. Študijski proces se bo izvajal v primeru, da bo v študijski program vpisanih najmanj 5 kandidatov. Organizirane oblike študija bodo potekale na obeh fakultetah, pri nekaterih predmetih ob informacijski podpori (e-študij).

 • Strokovni naslov

Diplomiran inženir upravne informatike (UN); dipl. inž. upr. inf. (UN)
Diplomirana inženirka upravne informatike (UN); dipl. inž. upr. inf. (UN)

 • Splošne kompetence diplomanta:

Sposobnost kritičnega, analitičnega in povezovalnega mišljenja.
Sposobnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih izzivov in problemov na področjih informatike ter upravljanja v javnem in zasebnem sektorju.
Sposobnost iskanja strokovnih virov in kritične presoje pridobljenih informacij.
Sposobnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj, raziskovanja in prenosa raziskovalnih rezultatov in spoznanj v prakso.
Vodstvene in organizacijske sposobnosti in sposobnost vodenja ali delovanja v okviru interdisciplinarnih strokovnih skupin.
Sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja.
Sposobnost samorefleksije ter razvijanja profesionalne odgovornosti in etičnosti.

 • Predmetno-specifične kompetence diplomanta:

Sposobnost povezovanja, prenašanja in razvoja znanj s področij informatike, uprave, prava, organizacije, menedžmenta, ekonomije in računalništva.
Razumevanje in sposobnost analitične presoje na področjih organizacije, menedžmenta in javnih financ.
Razumevanje in sposobnost kritične analize upravno-pravne ureditve in prakse v slovenskem in evropskem prostoru.
Sposobnost prepoznavanja, analize in reševanja problemov na področjih upravljanja v javnem in zasebnem sektorju.
Sposobnost analize, načrtovanja, razvoja in prenove informacijskih sistemov in informatizacije poslovnih procesov.
Temeljna usposobljenost na področju računalništva in informatike, ki obsega osnovna teoretska znanja, praktična znanja in veščine, bistvene za področji računalništva in informatike.
Razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na področje upravljanja v javnem in zasebnem sektorju in druga relevantna strokovna področja.
Sposobnost samostojnega opravljanja manj zahtevnih in zahtevnih razvojnih inženirskih nalog na posameznih ožjih področjih ter samostojnega reševanja posameznih dobro definiranih nalog na področju računalništva in informatike.
Temeljna usposobljenost na področjih upravnih in informacijskih znanosti, ki omogoča nadaljevanje študija na ustreznih programih druge stopnje.

 • Mednarnodna primerljivost programa:

Mednarodna primerjava je narejena s štirimi sorodnimi študijskimi programi, in sicer:

 1. Dodiplomski študij poslovne informatike (business informatics) na Northern Kentucky University v ZDA; informacije dostopne na spletni strani,
 2. Dodiplomski študij poslovne informatike (Wirtschaftsinformatik) na Technische Universität Wien v Avstriji; informcije dostopne na spletni strani,
 3. Dodiplomski študij poslovne informatike na Murdoch University, School of Information Technology v Australiji; informacije dostopne na spletni strani,
 4. Dodiplomski študij upravljalske informatike na Brno University of Techonology, Faculty of Business and Management; informacije dostopne na spletni strani.

Zbornik

 

 

Na vpis

 

 

Opozorilo: Plačilo laboratorijskih vaj na Fakulteti za računalništvo in informatiko

Navodila za prijavo na opravljanje laboratorijskih vaj v študijskem letu 2019/2020

Študenti, ki v študijskem letu 2019/2020 ne boste redno vpisani na FRI (osebe brez statusa) in želite v tem letu opravljati obveznosti pri posameznih predmetih, se morate pred začetkom študijskega leta prijaviti na laboratorijske vaje pri posameznem predmetu. Prijave so možne v obdobju od 14. do 21. 9. 2019.

Prijavo na opravljanje laboratorijskih vaj izvedete v študijskem informacijskem sistemu STUDIS.

Študenti, ki ste študij prekinili za več let in nimate dostopa do študijskega informacijskega sistema STUDIS, pošljete elektronsko sporočilo na studinfo@fri.uni-lj.si in vam bomo uredili vse potrebno za dostop. Uporabniško ime, ki ga boste prejeli za vstop v STUDIS, je hkrati tudi vaš fakultetni elektronski naslov, na katerega vam bomo pošiljali vsa obvestila in račune.

V študijskem informacijskem sistemu STUDIS izberite predmete, pri katerih želite opravljati laboratorijske vaje. Po končani izbiri boste na fakultetni elektronski naslov prejeli obvestilo o izbranih predmetih in univerzalni plačilni nalog za plačilo stroškov opravljanja laboratorijskih vaj v zimskem semestru. Rok za plačilo stroškov za laboratorijske vaje za zimski semester je 21. 9. 2019.

Podpisano prijavnico ter potrdilo o plačilu morate posredovati v Študentski referat FRI najkasneje do 21. 9. 2019. Dokumente pošljete s priporočeno pošto na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko (Študentski referat), Večna pot 113, 1000 Ljubljana ali pa pošljete na elektronski naslov studinfo@fri.uni-lj.si. Na podlagi prejetega potrdila o plačilu bo Študentski referat potrdil vašo prijavo na laboratorijske vaje. Po potrditvi prijave s strani Študentskega referata boste na vaš fakultetni elektronski naslov prejeli obvestilo, da je bila vaša prijava potrjena.

Račun za laboratorijske vaje, ki jih boste opravljali v poletnem semestru, boste prejeli 25. 1. 2020 z rokom plačila 12. 2. 2020. Računov ne pošiljamo po pošti, temveč samo v elektronski obliki na študentov univerzitetni elektronski naslov, ki je identičen digitalni identiteti, s katero se vstopa v študijski informacijski sistem STUDIS.

Prijavljeni kandidati, ki v navedenem roku ne bodo poravnali finančnih obveznosti za laboratorijske vaje, bodo avtomatsko odjavljeni in vaj v tekočem študijskem letu ne bodo smeli opravljati!

V skladu z 8. členom Študijskih pravil FRI UL so vaje obvezen del študija, njihov sestavni del pa je sprotno delo. Veljavnost opravljenih laboratorijskih vaj in drugih sprotnih obveznosti poteče z zaključkom študijskega leta.

Prispevek za laboratorijske vaje posameznega predmeta se obračuna po veljavnem Ceniku FRI UL na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL ter Navodil za izvajanje cenika prispevkov, šolnin in stroškov FRI UL. Prispevek za laboratorijske vaje ne zajema opravljanja izpita.

V izogib dodatnim sodnim in odvetniškim stroškom vas prosimo, da finančne obveznosti poravnate pravočasno.

Prijavnica je dosegljiva tukaj.

Predmetnik generacije 2018/2019 in kasneje

Predmetnik generacije 2015/2016 in kasneje.

Predmetnik