1663 Pravni vidiki nagrajevanja in napredovanja javnih uslužbencev

1663 Pravni vidiki nagrajevanja in napredovanja javnih uslužbencev

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • seznanjanje študentov s pravnim podsistemom delovnih razmerij javnih uslužbencev in širšim pravnim položajem javnih uslužbencev,
 • seznanjanjem študentov s pravnimi akti domačega kot tudi mednarodnega prava na  področjih delovnih razmerij, plač v javnem sektorju in pravnega položaja javnih uslužbencev,
 • spoznavanje pomena in možnosti uporabe sodne prakse ter pravnih virov. 

Kompetence

 • študentje bodo pri študiju pridobili celovit pregled na pravni sistem ter se seznanili z vlogo ter mestom pravnih podsistemov delovnega prava, pravne ureditve položaja javnih uslužbencev in še posebej o nagrajevanju in napredovanju,
 • usposobljeni bodo analizirati pomen pravnih pravil in možnosti njihove uporabe v praksi,
 • usposobljeni bodo za  raziskovanja manj zahtevnih tem na pravnih področjih, ki so bila navedena zgoraj. 

 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v delovno pravo in pravo javnih uslužbencev.
 • Ustavni in mednarodno pravni temelji nagrajevanja in napredovanja.
 • Vloga pogodbe o zaposlitvi za nagrajevanje ter napredovanje javnih uslužbencev.
 • Varstvo pravic na področju plač in napredovanja.
 • Urejanje plač in napredovanja v zakonu.
 • Pomen kolektivne pogodbe za javni sektor.
 • Pomen kolektivnih pogodb dejavnosti.
 • Pomen notranjih aktov delodajalca.
 • Primer ureditve nagrajevanja in napredovanja v izbrani dejavnosti (zdravstvo),
 • Vloga predstavnikov zaposlenih pri urejanju sistema nagrajevanja in napredovanja javnih uslužbencev
 • Razlike med ureditvijo v zasebnem sektorju in v javnem sektorju.
 • Priporočene smeri razvoja sistema nagrajevanja in napredovanja javnih uslužbencev.

 

3. Temeljna literatura in viri

  • Rakar, I. in B. Tičar, B. 2017. Pravo javne uprave. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
  • Haček, M. 2015. Sistem javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
  • Temeljna zakonodaja s področja delovnih razmerij: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
  • Temeljna zakonodaja s področja uslužbenskih razmerij: Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
  • Drugi izbrani pravni predpisi s področja predmeta in aktualna sodna praksa.
  • Članki in druga gradiva, posredovana na predavanjih oziroma v e-učilnici.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • razumevanje ustavnih temeljev pravne ureditve  razmerij ter pravnega položaja javnih uslužbencev,
  • znanje in veščine sklepanja pogodb delovnega prava in urejanje plač in napredovanj v pogodbah,
  • poznavanje sistema individualnih in kolektivnih pravic javnih uslužbencev na področju plač in napredovanje,
  • poznavanje razlik med pravno ureditvijo nagrajevanja in napredovanja zaposlenih oseb v gospodarstvu in v javnem sektorju,
  • usposobljenost za interdisciplinarno obravnavanje tematike plač in napredovanja.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Frontalna oblika poučevanja z aktivno udeležbo študentov
  • Delo v manjših skupinah/dvojicah
  • Samostojno raziskovalno delo študentov
  • Evalvacija samostojnega raziskovalnega dela študentov
  • E-izobraževanje

   

  6. Načini ocenjevanja

  • pisni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) (60 %)
  • krajši/daljši pisni izdelki s predstavitvijo (40 %)