1650 Projektni management v javnem sektorju

1650 Projektni management v javnem sektorju

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

 

1. Cilji in kompetence

Študent

 • pozna pomen vrednotenja projektov in izbere ter uporabi ustrezne metode za predhodno in naknadno vrednotenje investicijskih projektov,
 • razume zakonodajno in organizacijsko okolje  okvir investicijskega načrtovanja v javnem sektorju in pozna slabosti investicijskega odločanja v praksi,
 • oblikuje projektno organizacijo na odločevalski in operativni ravni, pri tem uporabi priporočila metodologije PRINCE2,
 • pripravi načrt projekta, analizira njegov potek s poudarkom na razmerju med odločanjem in izvajanjem,
 • razume in opredeli načrt managementa kakovosti in tveganj

Študent je usposobljen za:

 • predhodno in naknadno vrednotenje investicijskih projektov z uporabo informacijskih orodij
 • pripravo investicijskega projekta v sodelovanju z deležniki
 • načrtovanje investicijskih projektov in obvladovanje celotnega življenjskega kroga investicijskega projekta,
 • sodelovanje v projektnem timu kot član ali vodja projektnega tima

 

2. Vsebina predmeta

 • Projekti in investicijski projekti
 • Investicijski projekti v javnem sektorju
 • Vrednotenje projekta, analiza stroškov in koristi (ex-ante)
 • Priporočila PRINCE2
 • Predlog projekta in odločanje o izvedbi projekta
 • Metode projektnega vodenja
 • Načrtovanje in vrednotenje učinkovitosti projekta
 • Načrtovanje projekta
 • Management kakovosti
 • Management tveganj
 • Izvedba projekta
 • Vrednotenje rezultatov in koristi projekta (ex post)

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Young, L. Trevor, (2007). The Handbook of Project Management – A Practical Guide to Effective Policies and Procedures. Kogan Page Limited.
 • Kerzner, Harold (2009). Project Management – A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons Inc.
 • Bentley, Colin: PRINCE2 – A Practical Handbook. Elsevier 2010
 • Lacerda, F. M., Martens, C. D. P., & De Freitas, H. M. R. (2016). A Project Portfolio Management model adapted to non-profit organizations. Project Management Research and Practice, 3, 5120. https://doi.org/10.5130/pmrp.v3i0.5120
 • Zarinpoush, F., & Imagine Canada. (2006). Project evaluation guide for nonprofit organizations: fundamental methods and steps for conducting project evaluation. Toronto: Imagine Canada.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • razumejo širši zakonodajni in organizacijski okvir načrtovanja in izvajanja javnih investicijskih projektov
 • so zmožni predhodno in naknadno ovrednotiti projekt
 • so zmožni pripraviti vsebinski del predloga projekta
 • so zmožni uporabiti model projekta PRINCE2 pri obvladovanju celotnega življenjskega kroga projekta,
 • razumejo odločevalsko in managersko vlogo v investicijskem projektu
 • so zmožni delovanja v projektnem timu
  • znajo presoditi smiselnost rezultatov in interpretirati vpliv spreminjanja elementov projektnega načrta in izvedbe na rezultate izračunov,
  • so zmožni transparentnega prikazovanja projektov, ciljev in pogojev njihovega doseganja uporabnikom.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • delo v skupin
 • seminarska naloga
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela (30 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (10 %)