0839 Ustavnopravna kriza Evropske unije

0839 Ustavnopravna kriza Evropske unije

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Verica Trstenjak

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • poznavanje razlogov in razvoja krize EU,
 • poznavanje krize EU v ustavnem kontekstu,
 • poznavanje odgovorov na krizo EU,
 • poznavanje trenutne politične in socialne situacije v EU.

Kompetence

 • Krizo EU;
 • Odgovore na krizo EU;
 • Vzporednico med krizo EU in krizo ustavnosti;
 • Vpliv krize EU na ustavne pravice;
 • Pridobitev sposobnosti za kritično analizo trenutnih političnih, družbenih in ustavnih razmer v EU.

 

2. Vsebina predmeta

  • Kriza EU: vzroki in posledice
  • Migracije
  • Politični postopki zoper države članice po 7.čl. PEU
  • Brexit in izstop iz EU
  • Pravna država in EU kot socialna drzava
  • Drugi aktualni problemi (davki, spori med državami, varstvo osebni podatkov)
  • Trenutni izzivi EU in obeti za prihodnost

   

  3. Temeljna literatura in viri

  • Trstenjak: National Sovereignity and the Principle of Primacy in EU Law and their importance for the Member States, Beijing Law Review, 2013, Vol. 4 No. 2, S. 71-76
  • Trstenjak/Weingerl: The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law, Springer 2016, 593.str.
  • Asyl und Grundrechte in der EU und der Einfluss des Gerichtshofs der EU, v zborniku za predsednika avstrijske notarske zbornice prof. dr. Bittnerja: Festschrifft für Prof. Dr. Bittner, 2018, Manz Verlag, 691-709
  • Temeljne pravice v EU in vpliv Sodisca EU, v zborniku za prof. Ernesta Petriča; Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu, 2016, 193-211
  • The Welfare  State in Times of Crisis: Threat to the Rule of Law? v Iliopoulos-Strangas (ed.) The future of the Constitutional Welfare State in Europe, ( 2015),  299-306
  • Civis Europeus sum - Union citizenship and the influence of the Court of Justice of the EU, Academia Europaea, European Review, Volume 23, 29.1.2015, S. 71-80
  • Trstenjak: Pravni in ekonomski ucinki Brexita na zasebno pravo, Podjetje in delo, 6-7/2017, str. 1055-1064
  • Načelo primarnosti prava Unije in pravo držav članic. Razmerje med akti Unije in nacionalnimi ustavami. V: Pravnik, št. 7-8/2012, str. 587-604
  • Pravni viri EU (pogodbe, Listina EU, uredbe, direktive) in sodbe sodisca EU (EU legal acts and case law of the Court of Justice of the EU)

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • Razumevanje razvoja evropske krize.
  • Ustavno pravo EU.
  • Poglobljeno znanje o vplivu krize EU na ustavne pravice in vplivu krize ustavnosti na krizo EU (soodvisnost).
  • Razumevanje posledice kriz na različnih področjih EU.
  • Zmožnost kritične analize ustavnopravne krize EU.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Priprava na predavanja
  • Predavanje
  • Priprava na seminar
  • Seminar
  • Študija primera

   

  6. Načini ocenjevanja

  • Seminarska naloga (30 %)
  • Izpit (pisni) (70 %)