0835 Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik

0835 Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Mitja Durnik

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • kritično razmišljanje in analitično reševanje kompleksnejših problemov s področja razvojnih politik
 • razumevanje pomena javne uprave v načrtovanju razvojnih javnih politik
 • pridobitev širokega nabora znanj za načrtovanje prihodnjega razvoja v skupnosti ali na nivoju države

Kompetence:

 • uporaba pridobljenih znanj za reševanje praktičnih problemov v skupnosti
 • razumevanje različnosti med konvencionalnimi pristopi za reševanje gospodarskih vprašanj ter pristopi, ki se uporabljajo za revitalizacijo manj razvitih skupnosti
 • razumevanje in uporaba naprednejših metod in tehnik analize politik in pristopov k razvoju

 

2. Vsebina predmeta

 • Konvencionalni pristopi k razvojnim politikam
 • Heterodoksni odgovor
 • Naloge javne uprave v razvojnih politikah
 • Štiri generacije vrednotenja javnih politik
 • Modeli vrednotenja javnih politik
 • Metodološki pristopi k vrednotenju javnih politik
 • (Ne)uspešnost kombiniranih metod?
 • Alternativni modeli razvoja
 • Model »CED« v Kanadi
 • Socialna ekonomija v Quebecu
 • Baskovski čudež: »Mondragon«
 • Možnost uveljavljanja alternativne razvojne politike v Sloveniji

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Downing, R.. (2012). Canadian Public Policy and Social Economy. Victoria, B.C. : Univeristy of Victoria (str. 111-155) (44 strani).
 • Demoustier, D., Chaves, R. (2013). The Emergence of the Social Economy in Public Policies : An International Analysis, Bruxelles: Peter Lang AG (str. 57-73) (16 strani).
 • Vintar, M, Aristovnik, A., Todorovski., L. (ur.). (2013). Sodobni pristopi, metrike in kazalniki za spremljanje in vrednotenje javnih politik. Ljubljana: Fakulteta za upravo (str. 43-62) (20 strani).
 • Kustec, Lipicer S.. (2009). Vrednotenje javnih politik, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (115-154) (182 strani).
 • Mrak, M., Bauchmueller, R. & McClure, P. (2013). Fiscal Impact Assessment of Structural Reforms, Case Studies on South East Europe, Center of Excellence in Finance, Ljubljana (str. 177-204) (27 strani).
 • DURNIK, Mitja. (2017). Slovenian immigrants and the ethnic economy in contemporary Canada. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 46, str. 103-118 (15 strani).

4. Predvideni študijski rezultati

 • znanje in razumevanje: študentje bodo spoznali sodobne trende v načrtovanju razvoja družbe in vpliv različnih politik za dosego začrtane strategije in ciljev;
 • s pomočjo študija primerov bodo lahko osvojili poznavanje posebnosti področij in primerjali izkušnje v Sloveniji in tujini;
 • sposobnost odločanja na podlagi podatkov in vsebine;
 • zmožnost svetovanja na podlagi podatkov in vsebine.
 • Študenti bodo širše razumeli politične in upravne procese

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • e-učenje
 • uporaba elektronsko-komunikacijskih orodij za praktično reševanje problemov
 • ekskurzije (obisk institucij na ravni)
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • problemsko orientiran študij

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit (50 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (20 %)
 • seminarska naloga (30 %)