0833 Lokalna in regionalna samouprava

0833 Lokalna in regionalna samouprava

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar in dr. Maja Klun

 

1. Cilji in kompetence

Cilji
Študent:

 • Razume vlogo samoupravnih lokalnih skupnosti v sodobnih upravnih sistemih
 • Se seznani s pravno ureditvijo slovenske in tuje lokalne in regionalne samouprave
 • Razume sodobne trende razvoja in izzive lokalne in regionalne samouprave
 • Se seznani z ekonomskimi vidiki, učinkovitostjo in financiranjem lokalne in regionalne samouprave
 • Razume pripravo in postopek sprejemanja proračuna lokalne samouprave
 • Se seznani in zna razlikovati mehanizme financiranja

Kompetence
Študent je:

 • sposoben umestiti lokalno in regionalno samoupravo v sistem javnega upravljanja na EU in državni ravni
 • sposoben oceniti prednosti in slabosti lokalnega in regionalnega javnega upravljanja
 • zmožen zaznati in oceniti probleme lokalnega in regionalnega upravljanja
 • zmožen prepoznati ekonomske vidike in ovrednotiti učinkovitost lokalne in regionalne samouprave
 • sposoben razlikovati mehanizme zagotavljanja lokalnih javnih financ ter ovrednotiti pomen medobčinskega sodelovanja

2. Vsebina predmeta

 • Avtonomija, samouprava in suverenost
 • Pravna ureditev lokalne in regionalne samouprave
 • Sodno in drugo varstvo lokalne in regionalne samouprave
 • Evropski modeli lokalne samouprave
 • Sodobni trendi razvoja evropske lokalne samouprave
 • Občine in regije kot del sistema večnivojskega upravljanja
 • Ekonomski vidiki lokalne in regionalne samouprave
 • Učinkovitost lokalne in regionalne samouprave
 • Lokalni prihodki
 • Priprava in sprejemanje lokalnih proračunov
 • Lokalni izdatki in njihova struktura
 • Zadolževanje

3. Temeljna literatura in viri

 • RAKAR, Iztok (urednik) (2018). 20 let Evropske listine lokalne samouprave v Sloveniji. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo Maribor. www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/60
 • Vlaj, S. (2006). Lokalna samouprava (2., spremenjena in dopolnjena izdaja). Fakulteta za upravo, Ljubljana (skupaj cca 150 od 295 str.).
 • Prorok, T., Schantl, A., Šošić, M. (2017). The future of Europe - built on strong municipalities : impact of the European Union on local authorities. Wien, Graz: NWV (cca. 40 str.) .
 • Schwab, C., Bouckaert, G., Kuhlmann, S. (2017). The future of local government in Europe : lessons from research and practice in 31 countries. Baden-Baden: Nomos. (cca. 50 str.).
 • Teles, F. (2016). Local governance and inter-municipal cooperation. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan (cca. 50 str.).

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent zna:

 • najti in uporabljati pravne in druge vire za potrebe lokalnega in regionalnega upravljanja
 • oceniti smiselnost in primernost uporabe tuje dobre prakse v domačem upravnem okolju
 • pripraviti rešitve za enostavnejše probleme lokalnega in regionalnega upravljanja
 • samostojno uporabiti pridobljeno znanje in razumevanje na praktičnih primerih
 • rešiti vprašanja s področja financiranja lokalnih skupnosti
 • kritično ovrednotiti mehanizme zagotavljanja lokalnih javnih storitev

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • medpredmetno povezovanje
 • študija primera

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • raziskovalno delo (10 %)
 • seminarska naloga (30 %)