0830 Inšpekcijski nadzor

0830 Inšpekcijski nadzor

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji: Študenti

 • poznajo in razumejo sistemsko vlogo inšpekcijskega nadzora v javni upravi in družbi;
 • uporabijo znanje za povezovanje načel in operativnih pravil v praksi, tako da razumejo, kako uveljaviti pravice strank in pooblastila inšpektorjev;
 • rešijo lažje probleme v inšpekcijskem nadzoru skozi temeljna načela;
 • razumejo namen inšpekcij in posebnosti področnih postopkov skozi analizo primerov,
 • znajo pojasniti področne pojme v strokovnem jeziku.

Kompetence:

 • razumevanje vloge, razvoja in ključnih načel inšpekcijskega nadzora,
 • razumevanje pomena in načina uveljavitve javnega interesa in pravic stran v inšpekcijskih postopkih v lažjih zadevah,
 • sposobnost analize lažjega nadzornega problema in oblikovanja predloga rešitve,
 • zmožnost področne strokovne komunikacije.

 

2. Vsebina predmeta

  • Vloga in pomen ter funkcije inšpekcijskega nadzora
  • Pravna ureditev inšpekcijskega nadzora z izbranimi primeri po področnih predpisih in redom rabe le teh
  • Načela inšpekcijskega nadzora
  • Organizacija inšpekcij, delovanje Inšpekcijskega sveta in pristojnost v inšpekcijskih upravnih zadevah, pooblastila za in pooblastila inšpektorjev; odškodninska odgovornost države in inšpektorja
  • Udeleženci v inšpekcijskih postopkih: prijavitelji, zavezanci idr.
  • Uvedba inšpekcijskega postopka in varstvo javnega interesa
  • Ugotovitveni in dokazni postopek s posebnostmi glede na Zakon o splošnem upravnem postopku
  • Inšpekcijski ukrepi in ustavitev postopka
  • Pravna sredstva in sodno varstvo
  • Izvršba in vodenje in odločanje inšpektorjev v hitrem postopku o prekršku
  • Bodoče smernice inšpekcijskega nadzora
  • Študija primera: delovanje izbranega inšpektorata

   

  3. Temeljna literatura in viri

  • Kovač, P. et al. (2016). Inšpekcijski nadzor. Ljubljana: Uradni list RS, 200 str.
  • Blanc, F. (2018): From Chasing Violations to Managing Risks. Origins, Challenges and Evolutions in Regulatory Inspections. Elgar, izbranih 30 str.
  • Pečarič, M., Kovač, P. (2017). The role of inspection for achieving public interest' goals. EGPA Annual Conference, Milano.
  • OECD. (2014). Regulatory Enforcement and Inspections, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, Pariz.
  • Letna poročila Inšpekcijskega sveta, www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/inspekcijski_svet/letna_porocila_inspekcijskega_sveta/

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje (učni izidi predmeta):

  • Študent izkazuje  razumevanje vloge in pomena inšpekcijskega nadzora v upravnem sistemu in družbi.
  • Teoretično znanje, temeljna načela in pravila ZIN samostojno uporabi pri  reševanju lažjih procesnih problemov.
  • Zna preučiti in analizirati področne strokovne vire.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • priprava študenta na predavanja
  • predavanje
  • e-učenje
  • gostujoča predavanja strokovnjakov iz prakse
  • skupinska študija primerov iz sodne prakse

   

  6. Načini ocenjevanja

  • pisni ali ustni izpit (60 %)
  • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih (10 %)
  • skupinska analiza in predstavitev študije primera (30 %)