0824 Alternativni pristopi k razumevanju javne uprave

0824 Alternativni pristopi k razumevanju javne uprave

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Mitja Durnik

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • poglobljeno razumevanje vsebin in kombiniranje znanj s področja analize politik in javne uprave z drugimi znanstvenimi disciplinami,
 • pridobitev širšega nabora znanj, ki študentom omogočajo prednosti pri zaposlitvi in profesionalni karieri v javni upravi in širše,
 • dvig kakovosti dela s posamezniki in skupinami,

Kompetence:

 • sposobnost analitičnega in povezovalnega mišljenja na polju večdisciplinarnosti,
 • sposobnost kritične presoje in reševanja problemov, posebej v odnosu z ranljivimi skupinami,
 • sposobnost samorefleksije in etičnega ravnanja pri reševanju kompleksnih družbenih problemov in globlje razumevanje vsakdanjih težav klientov v upravnih zadevah.

 

2. Vsebina predmeta

 • Spreminjajoča se narava delovanja javne uprave
 • Oddaljevanje od predvidljivih modelov: »Javne politike niso le merljiva kategorija«
 • Javna uprava kot organizem
 • Lasswellovo izhodišče:, psihoanaliza in javnopolitična znanost
 • Osnovne interpretativne analize politik: jezik, politična psihologija, interpretacija
 • Kritična analiza diskurza v javni upravi
 • Jezik in nezavedno: prispevek analitične psihologije
 • Analiza diskurza v organizacijah javne uprave
 • Teorija metafore in analiza diskurza
 • Politični/javno-upravni arhetipi
 • Kako razmeti osebnostne komplekse zaposlenih v javni upravi?
 • Pojav kulturnih kompleksov v javni upravi

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Riccuci, Norma (2010). Public Administration : Traditions of Inquiry and Philosophies of Knowledge. Washington, D.C. : Georgetown University Press (21-40) (19 str.).
 • Farmer, J. D. (2015). Public Administration in Perspective: Theory and Practice Through Multiple Lenses. Routledge (1-40) (40 str.).
 • Alschuler, L. R. (2009). The politics of complexes. Psychotherapy & Politics International, vol. 7 issue 2, 108-121 (13 str.).
 • Freire, P. (2000). Pedagogy of the Oppressed. New York & London: Continuum (126-195) (69 str.).
 • Samuels, A. (2004). The Political Psyche, Taylor & Francis (1-98) (98 str.).
 • Yanow, D. &  Schwartz-Shea, P. (2014). Interpretation and Method: Empirical Research Methods and the Interpretive Turn, Armonk: M.E. Sharp (1-50) (50 str.).

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo širše razumeli politične in upravne procese.
 • Nekonvencionalni pristopi omogočajo večplastno delovanje in soočanje s profesionalnimi problemi pri delu z različnimi družbenimi skupinami, ki potrebujejo drugačno razumevanje in pristope zaradi njihovega specifičnega položaja v družbi.
 • Zmožnost večdisciplinarne analize
 • kombiniranje metodoloških in teoretskih pristopov za namen analize.
 • Znožnost kombiniranja metodoloških in teoretskih pristopov.
 • Razumevanje problematike sodobnih migracij.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja;
 • e-učenje;
 • uporaba elektronsko-komunikacijskih orodij za praktično reševanje problemov;
 • seminarska naloga;
 • skupinska predstavitev;
 • problemsko orientiran študij

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit (50 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (20 %)
 • seminarska naloga (30 %)