0821 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

0821 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: Margit Horvath

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predmet je namenjen študentom s predznanjem jezika na osnovni ravni kot tudi  študentom brez predznanja nemščine.

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študente usposobiti za nagovarjanje tujih poslovnih partnerjev v skladu s pravili poslovnega bontona
 • študenti razvijejo kompetence za vodenje neformalnega pogovora v nemščini 
 • študente usposobiti za ravnanje po protokolu sprejemanja gostov v poslovnih situacijah
 • študenti razvijejo kompetence za učinkovito izvedbo ustne predstavitve podjetja (oddelkov, delovnega področja in pristojnosti)
 • študente usposobiti za pravilno oblikovanje e-pošte (vabil, opravičil, rezervacij, ipd.)
 • študenti razvijejo kompetence za vodenje osnovne konverzacije po telefonu v različnih poslovnih situacijah

Kompetence: 
Študenti bodo sposobni:

 • uporabiti osnove  poslovnega jezika pri komunikaciji s strankami v različnih vsakdanjih poslovnih situacijah
 • razumeti brana  in slišana besedila  poslovne nemščine na osnovni in srednje zahtevni ravni
 • sestaviti pisna sporočila v poslovnem jeziku na osnovni ravni
 • uporabiti ustrezno besedišče pri telefoniranju na osnovni ravni
 • uporabiti  spletne vire za vseživljenjsko učenje nemščine

2. Vsebina predmeta

 • Prvi posl. stik, predstavitve, pravila obnašanja v poslovnih situacijah v nemško-govorečih deželah
 • Sprejem posl. partnerja (pogostitev, ponujanje pomoči in posredovanje informacij)
 • Predstavitev podjetja (delovnih nalog in pristojnosti, navadnega delovnika)
 • Vabilo na obisk podjetja (posl. kosilo) – sprejem, odklonitev vabila
 • Telefoniranje in posl. korespondenca (sestanki – dogovor,  sprememba in odpoved)
 • Obisk sejma (na službeni poti)
 • Povpraševanje, ponudba, naročilo
 • Reševanje reklamacij

3. Temeljna literatura in viri

a) Obvezna literatura in viri (Typical textbooks and readings):

 • Margit Horvath, Poslovna komunikacija v nemščini, 2012/2013, 100 str., (študijsko gradivo)
 • dvojezični spletni slovar: na www.pons.si
 • enojezični spletni slovar: DWDS: https://www.dwds.de/wb/Verwaltung

b) Dodatna literatura in viri:

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo znali:

 • uporabiti osnovne slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za poslovni jezik
 • uporabiti temeljno besedišče in terminologijo s področja poslovnega jezika v pisnem in govornem sporazumevanju;
 • komunicirati v osnovnih situacijah poslovnega življenja;
 • uporabiti ustrezno besedišče za predstavitev poslovne družbe;
 • uporabiti ustrezno osnovno terminologijo poslovnega jezika za opis delovnih nalog in pristojnosti;
 • prevesti osnovne strokovne izraze s slovenskimi ustreznicami.

5. Metode poučevanja in učenja

 • vaje (priprava na vaje)
 • e-učenje (naloge v Moodlu)
 • predstavitev in pisno poročilo
 • igranje vlog

6. Načini ocenjevanja

 • naloge in aktivno sodelovanje (15 %)
 • predstavitev in pisno poročilo (15 %)
 • test (10 %)
 • pisni izpit (60 %)
 • ustni zagovor (po presoji učitelja)