0709 Priprava in izvedba projekta za črpanje EU sredstev

0709 Priprava in izvedba projekta za črpanje EU sredstev

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

 

 

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • študent razume delovanje finančnih spodbud EU v razmerju do držav članic
 • študent razume vlogo EU sredstev in namen sofinanciranja projektov na nacionalni in regionalni ravni
 • študent razume implementacijo EU sredstev v konkretne projekte na nacionalni ravni ter jih zna povezovati z vsebino drugih predmetov
 • študent identificira vire EU (so)financiranja
 • študent razloči posamezne stopnje priprave in izvedbe EU projekta

Kompetence

 • študent bo sposoben prepoznati razloge za EU sofinanciranje nacionalnih in regionalnih projektov
 • študent razume organizacijo in funkcioniranjem različnih skladov EU ter z njimi povezane finančne možnosti za sofinanciranje projektov in programov držav članic EU
 • študent se usposobi za sodelovanje pri pripravi in izvedbi EU projekta
 • študent razume primere iz področja črpanja EU sredstev

 

2. Vsebina predmeta

 • Finančni okvir EU (preteklost, sedanjost in prihodnost) in Slovenija
 • Izhodišča kohezijske politike EU in Slovenije
 • Prepoznavanje možnosti za črpanje sredstev
 • Razumevanje finančnih smernic države in Evropske unije
 • Centralizirani in decentralizirani viri finančnih sredstev EU
 • Strukturni/Kohezijski sklad(i) in drugi finančni instrumenti EU
 • Možnosti pridobivanja partnerjev za evropske projekte
 • Identifikacija in priprava projektne ideje za prijavo na razpis
 • Finančna konstrukcija projekta
 • Izvedba projekta, (so)financiranega s strani EU sredstev
 • Temeljne težave in napake pri prijavi in izvedbi projekta, (so)financiranega s strani EU sredstev
 • Študije primerov iz Slovenije in EU

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Stare, Aljaž. Projektni management: teorija in praksa. Ljubljana: Agencja Poti, (izbrana poglavje), 2012. 70 str.
 • Aid Delivery Methods - Project Cycle Management Guidelines Vol 1. Evropska komisija: Bruselj, 2004. 50 str.
 • Vodnik po financiranju EU za začetnike. Evropska komisija: Bruselj, 2016. 34 str.
 • Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU, Evropska komisija: Bruselj, 2014. 55 str.
 • Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj "naložbe za rast in delovna mesta„ (Uradni list RS št. 29/2015). 35 str. 

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent je sposoben razumeti in zaznati projektne potenciale in možnosti njihovega (so)financiranja s strani EU, povezovanja z metodami in rešitvami projektnega menedžmenta ter kritičnega pogleda in analiziranja odprtih vprašanj pri sami izvedbi EU (so)financiranega projekta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • seminarska naloga (40 %)