0701 Osnove anketnega raziskovanja v upravi

0701 Osnove anketnega raziskovanja v upravi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

 

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • opredeli problem, oblikuje raziskovalno vprašanje, pripravi in izpelje anketno raziskavo,
 • uporabi računalniško tehnologijo in statistična orodja za zbiranje, analizo in predstavitev rezultatov anketne raziskave;
 • preuči literaturo in zgradi raziskovalni konstrukt in vprašalnik;
 • postavi hipotezo in izbere ter uporabi primerno tehniko za preverjanje hipoteze,
 • prepozna informacije, ki se ne nanašajo na odločitev ali rešitev
 • primerja rezultatov opazovanj ali raziskavo s pričakovanimi, za namenom odkriti neskladnosti
 • rezultate anketne raziskave kritično obravnava in jih sooči s konkretno situacijo v javnem sektorju.

Kompetence

 • kritično presojanje okoliščin,  numeričnih podatkov, razumevanje odkritij, oblikovanje sklepov in reševanje problemov;
 • uporabo IT tehnologije in statističnih pripomočkov za izpeljavo statistične raziskave in oblikovanje poročil ter predstavitev;
 • zaznavanje napačnih in nepopolnih podatkov, ki jih je potrebno verificirati;
 • kritično vrednotenje pomena statističnih informacij in njihovega pomena za konkretne okoliščine
 • raziskovanje in prenosa spoznanj v prakso.

 

2. Vsebina predmeta

 • Kritičen vpogled v metodologijo anketnega raziskovanja
 • Anketno raziskovanje v javnem sektorju
 • Od konceptualnega modela do vprašalnika
 • Razvoj kakovostnega merilnega instrumenta
 • Implementacija vprašalnika
 • Metode vzorčenja in problem odzivnosti
 • Načrtovanje in izvedba anketne raziskave
 • Urejanje in preverjanje podatkov
 • Analiza podatkov, validacija merilnega instrumenta
 • Poročanje o rezultatih anketne raziskave
 • Predstavljanje rezultatov anketne raziskave za različne publike
 • Kritična refleksija rezultatov anketne raziskave in pošteno poročanje

 

3. Temeljna literatura in viri

 • FDV (2017). En klik Anketa, Priročniki. Fakulteta za družbene vede. URL: https://www.1ka.si/c/867/Prirocniki/?preid=789 .
 • LEEUW, Edith Desirée de, HOX, Jop, DILLMAN, Don (2008). International handbook of survey methodology. L. Erlbaum Associates, New York . 549 str.
 • BICKMAN, Leonard, ROG, Debra J. (2009). The SAGE handbook of applied social research methods. 2nd ed. SAGE, Los Angeles. 661 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • razumejo pomembno vlogo študija virov kot osnove za pripravo anketne raziskave;
 • razumejo odnos med konstruktom in zgradbo anketne raziskave
 • so zmožni
  • pripraviti in realizirati anketno raziskavo;
  • izbrati in uporabiti ustrezne statistične tehnike za analizo podatkov anketne raziskave;
  • interpretirati rezultate statistične analize z vsebinskim pomenom
 • so ozaveščeni o pomembnosti kritične refleksije rezultatov anketnih raziskav v smislu da razlikujejo le med statistično signifikantnimi vrednostmi parametrov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • problemsko učenje
 • seminarska naloga ali projektno delo

 

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (60 %)
 • seminarska ali projektno delo in/ali ustna predstavitev dela (30 %)
 • naloge in aktivno sodelovanje (10 %)