0700 Organizacijsko vedenje

0700 Organizacijsko vedenje

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Predavanja: 30
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tatjana Kozjek

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • Pozna in razume značilnosti organizacijskega vedenja v organizaciji,
 • primerja vpliv različnih razmerij na delovanje organizacije,
 • uporabi različne načine oblikovanja odnosov v  organizaciji,
 • razčleni in rešuje problematične situacije,
 • poišče in uporabi primerne elemente poslovne komunikacije.

Kompetence:

 • razumevanje vloge posameznika in organizacije na področju organizacijskega vedenja,
 • sposobnost analitičnega mišljenja na področju organizacijskega vedenja,
 • sposobnost povezovanja različnih vsebin s področja organizacijskega vedenja,
 • sposobnost uporabe veščin sodelovanja s sodelavci in strankami,
 • obvladovanje osnov komuniciranja in javnega nastopanja.

 

2. Vsebina predmeta

 • Pojmovne opredelitve organizacijskega vedenja, posameznika in organizacije
 • Neformalna organizacija kot način organizacijskega vedenja
 • Skupinsko in timsko delo
 • Motiviranje
 • Organizacijska kultura in organizacijska klima
 • Vpliv menedžerjev in vodij na organizacijsko vedenje
 • Konflikti v organizaciji
 • Etika in morala
 • Stres
 • Odločanje in vedenje
 • Pogajanja
 • Komuniciranje in osnove govorništva

 

3. Temeljna literatura in viri

 • Ivanko, Š. (2007). Organizacijsko vedenje. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Ivanko, Š. (2013). Organizational Behavior. Fakulteta za upravo. Ljubljana
 • Wagner & Hellenbeck (2010). Organizationa Behavior Securing Competitive Advantage. Taylor & Frances, New York

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo zmožni spoznati in razumeti mehki del organizacije: spremenjeno vlogo in pomen človeka v sodobni organizaciji. Pridobili bodo temeljna znanja s področja vpliva mehkih organizacijskih spremenljivk na uspešnost organizacije. Razumeli bodo pomembnejše  človeško vedenjske značilnosti sodobne organizacije ter osnove komuniciranja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • e-učenje
 • seminarska naloga
 • projektno delo

 

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit in/ali ustni izpit (pogoj: pozitivna ocena izpita)
 • Aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje), seminarsko delo (seminarska naloga, projektno delo, zagovor seminarskega dela)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka, za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).