Znani so finalisti natečaja Premik naprej 2018!

Znani so finalisti natečaja Premik naprej 2018!

14. september, 2018

Strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področja javnega sektorja, je izbrala tri finaliste natečaja za naj izboljšavo v javni upravi – PREMIK NAPREJ 2018.

Navajamo jih po abecednem redu imena izboljšave:

1.    Borza lokalnih živil (Turizem Ljubljana)

Sodobni turisti vse pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije s pristnimi in avtentičnimi doživetji, zato trajnostne oblike turizma postajajo nujna smer razvoja. Ker je kulinarika nepogrešljivi del turistične ponudbe, je prav, da konkurenčno prednost gradimo na lokalno pridelanih živilih v naših kuhinjah.

Na tej osnovi so leta 2015 na Turizmu Ljubljana pričeli s projektom Zelene nabavne verige, s katerim želijo spodbuditi ljubljanske hotelirje in gostinske ponudnike, da v svojih kuhinjah uporabljajo 100 % lokalno pridelana živila. V sklopu projekta so februarja letos organizirali prvo borzo lokalnih živil, ki je povezala pridelovalce in potencialne kupce lokalnih živil iz Ljubljane in regije Osrednja Slovenija. Udeležilo se jo je več kot osemdeset pridelovalcev živil, hotelirjev in gostincev ter predstavnikov ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Pri izvedbi borze so poleg Turizma Ljubljana sodelovali Oddelek za varstvo okolja MOL, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in zavod Ekometer.

2.    Projekt POTROG z aplikacijami (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo – URSZR)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanju pri Ministrstvu za obrambo – URSZR je s pomočjo podatkov državnih evidenc (Register nepremičnin (REN), Centralni register prebivalstva (CRP) in evidenca hiš (EHIŠ)) razvila projekt POTROG z aplikacijami.

Namen projekta je priprava dobrih baz podatkov, na katerih bodo temeljile strokovne odločitve, računski modeli in aplikacije. S tem se bo povečala učinkovitost delovanja pred in po potresu v potresno najbolj ogroženih območjih. V okviru projekta so izdelali aplikacije in baze podatkov, s katerimi lahko kadarkoli izračunajo število ogroženih oseb in stavb ob različnih stopnjah potresa. Ključni dosežki projekta so: aplikacija POTROG z vnaprej pripravljenimi analizami, portal POTROG za vstop v vse aplikacije projekta, ki so nastale v okviru projekta POTROG, spletna aplikacija za izdelavo ocene prehodnosti cest, analiza prehodnosti cest v 13.občinah, možnost izrisa kart ranljivosti stavb v merilu 1:25000, analiza poškodbeno ogroženih pripadnikov zaščite in reševanja na državnem nivoju. Uporabna vrednost projekta se odraža v boljši pripravljenosti na potres, ustreznejšemu načrtovanju zaščite in reševanja, boljšem pregledu nad razpoložljivostjo pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ter možnosti načrtovanja rezervnih lokacij za dejavnosti, ki se odvijajo v stavbah z visoko potresno ogroženostjo.
       
3.    Vsebinska in tehnološka prilagoditev izdaje potrdil, vezane na upravne postopke. Prilagoditev sistemizacije vodenja podatkovne zbirke za upravna opravila s področja urejanja prostora (Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora (OUP) in Sekretariat Mestne uprave, Center za informatiko (SMU IC)

Oddelek za urejanje prostora in Center za informatiko sta izdelala projekt za posodobitev informacijske podpore, rezultat pa je aplikacija LiPoMOL za podporo upravnemu poslovanju.

Aplikacija sintezno črpa podatke iz vseh prostorskih baz, ki so potrebne za izdelavo lokacijskih informacij. Za pripravo le-teh pa je potrebno izvesti presek relevantnih grafičnih in alfanumeričnih podatkov. Aplikacija služi kot pomoč pri izdaji potrdil v avtomatizirani in poenoteni obliki, s tem, da nadzor še vedno opravi strokovni delavec oziroma delavka. Prednosti rešitve so: hitrejša izdaja lokacijskih informacij in potrdil, kakovostnejše storitve za državljane, racionalizacija porabe finančnih sredstev, boljši izkoristek programske opreme, nižja stopnjo tveganja izpada storitev, ki pokrivajo upravno poslovanje OUP, večja zanesljivost obratovanja, boljša povezljivost med informacijskimi storitvami OUP, skupnimi zalednimi sistemi MOL in zunanjimi informacijskimi sistemi ter ustreznejše in centralizirano hranjenje podatkov z modernimi metodami pouporabe.

Vsem finalistom čestitamo, zmagovalec pa bo znan na XXV. Dnevih slovenske uprave, ki bodo na Fakulteti za upravo potekali od 27. do 28. 9. 2018. Vabljeni!