Seminar za mentorstvo pri praksi

Seminar za mentorstvo pri praksi

11. marec, 2019

Da bi delo naših študentov v času opravljanje obvezne delovne prakse potekalo čim bolj tekoče v korist tako delodajalca kot študenta, smo na fakulteti tudi letos organizirali seminar na temo mentorstva pri praksi »Biti mentor študentu na praksi«, ki ga je v petek, 8. marca 2019, izvedel skrbnik za prakse dr. Žiga Kotnik.

Naši študenti na 1. stopnji študija v 3. letniku opravljajo obvezno študijsko prakso v izbranih organizacijah javnega in zasebnega sektorja. Namen prakse je, da študenti pridobijo delovne izkušnje, povečajo svojo odgovornost do pridobivanja znanja in postanejo bolj motivirani za doseganje dobrih študijskih rezultatov. S prakso pa si lahko zagotovijo prepoznavnost pri delodajalcih.

Študent mora v okviru obvezne ali prostovoljne študijske prakse izdelati problemsko nalogo, v kateri prepozna, opredeli, reši in/ali analizira problem iz realnega okolja same prakse.

V okviru splošnega dela v organizaciji naj bi se študentje podrobneje seznanili z organizacijskimi predpisi, ki urejajo organizacijo, pristojnostmi in delom upravnega organa, organa lokalne samouprave in drugih oseb javnega oziroma zasebnega prava. Problemska naloga pa je osrednji del prakse, ki naj bi študente usmerjala v reševanje konkretnih nalog v praksi. Problemsko nalogo izdela študent sam, za pomoč lahko zaprosi mentorja v organizaciji in mentorja na fakulteti.

Seminar smo organizirali z namenom , da bi delo naših študentov v organizacijah potekalo čim bolj tekoče in v obojestransko korist, tako študentov kot organizacij oz. mentorjev.