Erasmus Plus

Erasmus+ študijske izmenjave in Erasmus+ praksa

Izšel je javni razpis za Erasmus+ študijske izmenjave za študijsko leto 2020/2021, ki študentom omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih del), namesto na Fakulteti za upravo opravi na partnerski instituciji v tujini. Celotno besedilo je dosegljivo tukaj

Poglejte si nekaj izkušenj študentov, ki so že bili na izmenjavi.

FAQ - Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja si lahko pogledate tukaj

Pomembne informacije in datumi:

 • Študentom svetujemo, da si pred odločitvijo pogledajo seznam partnerskih univerz, v okviru katerega sproti objavljamo izkušnje študentov, ki so izkusili študijsko mobilnost.
 • Erasmus+ informativni dan: ponedeljek, 9. 12. 2019, ob 15:30, predavalnica P14.
 • Rok za prijavo: nedelja, 12. 1. 2020, preko Studis-a, na povezavi »Študij v tujini«. Prijavo natisnete in skupaj z motivacijskim pismom v tujem jeziku (do ene strani) oddate v Mednarodni pisarni FU (S05). 
 • Razgovori s kandidati: sreda, 15. 1. 2020 od 10.00 dalje.
 • Obveščanje kandidatov o izboru: najkasneje do 31. 1. 2020. 
 • Dodatne informacije: Mednarodna pisarna (Marija Sušnik) v S05, 01/5805-530 ali podiplomski@fu.uni-lj.si.

Študentska listina Erasmus+

Opisuje vaše pravice in dolžnosti ter vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od FU in gostujoče institucije ob posameznem koraku mobilnosti.

Povezava do Študentske listine Erasmus+

 

Cilji mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje samoiniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje znanja tujih jezikov
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Obdobje študija v tujini

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od 2. letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2020/2021 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Minimalno število KT in Študijski sporazum

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za oba semestra 40 ECTS.

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj od 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom študijski sporazum, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. Z vseh treh strani podpisan študijski sporazum je pogoj za sklenitev Sporazuma o Erasmus+ o nepovratnih sredstvih med UL in izbranim študentom. Sporazum o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in študentom mora biti sklenjen pred odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na FU UL,
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
 • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.

Prijava na Erasmus + izmenjavo z namenom študija

Za prijavo mora študent predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

 • prijavni obrazec (preko Studisa/Študij v tujini/Prijava na izmenjavo),
 • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh v angleškem jeziku.

Merila za ocenjevanje vlog

Pri ocenjevanju vlog in izboru se upoštava naslednje:

 • dosedanji študijski uspeh - upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov;
 • motivacijsko pismo;
 • intervju.

Finančna mesečna dotacija za posamezne države

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančne pomoči ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti in ne dan prihoda v tujino.

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije.

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

Za informacijo: v študijskem letu 2019/2020 je znašala osnovna Erasmus+ finančna pomoč za posamezne države:

€/mesec

Skupina 1

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

520 €

Skupina 2

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija

470 €

Skupina 3

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija

420 €

* Za študijsko leto 2020/2021 višine zneskov  mesečne Erasmus+ finančne pomoči za posamezne skupine držav še niso določene. 

Študenti bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči. V letu 2019/2020 je dodatek znašal 27,97€/mesec. 

Študenti iz socialno šibkejših okolij (prejemajo državno štipendijo, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči upravičeni tudi do dodatne spodbude. V letu 2019/2020 je spodbuda znašala 200€/mesec.

Študenti s posebnimi potrebami bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti predvidoma poleti 2020.

Obveščanje

Študenti bodo o izbiri obveščeni s sklepom, ki vam ga bomo posredovali po e-pošti.

Ugovor

Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri pristojni komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru s sklepom odloči pristojna komisija. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.

 

Cilji mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Obdobje praktičnega usposabljanja v tujini

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi  opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na praktično usposabljanje gre študent/ka lahko že v prvem letniku prve stopnje študija.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2019/2020 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. 

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. Za to jamčita mentor ali Erasmus+ koordinator na matični članici študenta in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»LA for Traineeship«). Z vseh treh strani podpisan študijski sporazum je pogoj za sklenitev Sporazuma o Erasmus+ finančni pomoči med UL in izbranim študentom. Sporazum o Erasmus+ finančni pomoči med UL in študentom mora biti sklenjen pred odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz magistriranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2020.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa  ERASMUS ali  ERASMUS+.

Sodelujoče države so članice Evropske unije , Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Srbija  in Turčija. ( Velika Britanija (VB); merila za upravičenost morajo države članice izpolnjevati skozi celotno obdobje, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva. Če VB izstopi iz EU v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne da bi z EU sklenila sporazum o tem, da je še naprej upravičena do sredstev, institucije iz programskih držav ne bodo mogle več dodeljevati nepovratnih sredstev za mobilnosti v VB oz. se mobilnosti v VB ne bodo štele kot upravičene.)

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

Iskanje podjetij in organizacij

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

 • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje ( vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni )
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

 • institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije.  Razširjen seznam le-teh je
 • dosegljiv na spletni strani:  europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
 • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali
 • dvojno financiranje)

Kot pomoč pri iskanju organizacije, si lahko pomagate z naslednjimi portali:

Merila za ocenjevanje vlog

Pri ocenjevanju vlog in izboru se upoštava naslednje:

 • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov;
 • motivacijsko pismo;
 • intervju

Finančna mesečna dotacijaza posamezne države sledeča

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančne pomoči ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti in ne dan prihoda v tujino.

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije.

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

Če bo Univerzi v Ljubljani odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo na članicah izbranih in potrjenih kandidatov, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki se niso v preteklih letih prijavili ter kasneje odpovedali Erasmus+ mobilnost v tujini.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na študij v tujini.

Za informacijo: v študijskem letu 2019/2020 znaša osnovna Erasmus+ finančna pomoč za posamezne države:

€/mesec

Skupina 1

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

520 €

Skupina 2

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija

470 €

Skupina 3

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, (Srbija), Turčija

420 €

* Za študijsko leto 2020/2021 višine zneskov  mesečne Erasmus+ finančne pomoči za posamezne skupine držav še niso določene. 

Študenti bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči. V letu 2019/20 dodatek znaša 100€/mesec. 

Študenti iz socialno šibkejših okolij (prejemajo državno štipendijo, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči upravičeni tudi do dodatne spodbude. V letu 2019/20 spodbuda znaša 200€/mesec, odvisno od države, kjer so opravili mobilnosti.

Obveščanje

Študenti bodo o izbiri obveščeni s sklepom, ki vam ga bomo posredovali po e-pošti.

Ugovor

Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri pristojni komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru s sklepom odloči pristojna komisija. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.

 

Navodila in obrazci

Prijava na razpis

Navodila in pomoč pri prijavi na razpis Erasmus+ po korakih

Pred odhodom na izmenjavo

Priprava pred odhodom na izmenjavo po korakih

Druga navodila in obrazci

Postopek med in po vrnitvi iz izmenjave ter obrazci