Legal aspects of human resource management in administration2018

2015 Legal aspects of human resource management in administration

 • Study programme and level: Master’s Degree Programme Administration- Public sector governance 2nd Cycle
 • 2nd year
 • 6 ECTS
 • Course type: Core
 • Lectures: 21
 • Seminar: 11
 • Other forms of study: 88
 • Individual work: 60
 • Lecturer: Valentina Franca, PhD

1. Prerequisits

No prerequisits.

2. Content (Syllabus outline) 

 • Management as a science, human resource management as a special interdisciplinary science and the legal aspects of management
 • Constitutional and international acts about the relations between the employees and employers and its use.
 • Employment procedure in the public sector.
 • Rights, duties and responsibilities of the civil servants.
 • The decision making process in the area of employment relations in public sector.
 • The termination of the employment relations of civil servants.
 • Social dialogue in private and in public sector.
 • Collective bargaining in the public sector.
 • Employees' participation in the public sector.

3. Readings

 • Rakar, I. in B. Tičar. 2017. Pravo javne uprave. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Haček, M. 2015. Sistem javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Kresal Šoltes, K. in drugi. 2014 Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja: najpogostejša vprašanja in odgovor. Ljubljana: Inštitut za delo.
 • Franca, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV
 • Temeljna zakonodaja s področja delovnih razmerij: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
 • Temeljna zakonodaja s področja uslužbenskih razmerij: Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
 • Drugi izbrani pravni predpisi iz področja predmeta in aktualna sodna praksa.
 • Članki in druga gradiva, posredovana na predavanjih oziroma v e-učilnici.

4. Objectives and competences

Goals

 • Getting to know special regulation of the employment relationships in public sector
 • Understanding of processes of decision making in works units of the public sector
 • To get acquainted with rights, duties and responsibilities of managers in the field of employment relationship in public sector
 • Getting to know special methods and modes of prevention and resolution of disputes between employees and employers of public sector.

Competences

 • Knowledge about human resource management and about the special regulation of employment relationships in the public sector.
 • The qualification of managers for deciding on the legal position of civil servants.
 • The qualification of managers for regulation of the employment relationships such as to stimulate work efficiency of civil servants.
 • Obtaining the knowledge and ability for efficient communications between managers and employees of public sector.

5. Intended learning outcomes

Knowledge and understanding:

 • Knowledge about the international and national regulation of the legal system and about the characteristics of the civil servants law in it.
 • Understanding of the labour law principles and ability for their use in creating and implementing the legal regulations.
 • Acquainted knowledge about the working conditions of civil servants and the ability to evaluate the relation between the regulation and implementation of the regulation.
 • Knowledge about legal regulation of the communications between managers and civil servants and the ability to provide improvements in this area.
 • Knowledge and understanding of international law concerning  civil servants legal position. 

6. Learning and teaching methods

 • Lecture
 • Seminar
 • Case study
 • E-learning
 • Discussion

7. Assessment

 • Written or oral exam, which has to be positive (at least 50 %) 60 %
 • Written tasks (longer and shorter) and active participation 40 %

8. Lecturer's references

 • FRANCA, Valentina, ARZENŠEK, Ana, LAPORŠEK, Suzana. Dostojno delo : analiza stanja, institucionalnega okvirja ter pregled dobrih praks. Ljubljana: Regijski center za dostojno delo Ljubljana, feb. 2018. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1540165316]
 • FRANCA, Valentina. Bodo od evropskega socialnega dialoga ostali samo še nezavezujoči dogovori? : pregled in analiza obstoječih praks. Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti], ISSN 1580-6316, 2017, letn. 17, [št.] 4, str. 475-493. [COBISS.SI-ID 277842]
 • FRANCA, Valentina, PAHOR, Marko. Influence of management attitudes on the implementation of employee participation. Economic and industrial democracy, ISSN 0143-831X, 2014, vol. 35, no. 1, str. 115-142, doi: 10.1177/0143831X12464070. [COBISS.SI-ID 4548567]
 • FRANCA, Valentina. Prožno delovno razmerje : pravni temelji in ravnanje s človeškimi viri. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2007, let. 33, [št.] 2, str. 399-419. [COBISS.SI-ID 1914824]
 • FRANCA, Valentina, ZIRNSTEIN, Elizabeta. Legal aspects of rewards for employees' innovation and best practice of the Slovenian companies. Studia iuridica Caroliensia, ISSN 1788-0246, 2011, 6, str. 9-33. [COBISS.SI-ID 4229335]