Environmental and sustainability law2018

2024 Environmental and sustainability law

 • Study programme and level: Master’s Degree Programme Administration- Public sector governance 2nd Cycle
 • 2nd year
 • 6 ECTS
 • Course type: Elective
 • Lectures: 21
 • Seminar: 11
 • Other forms of study: 88
 • Individual work: 60
 • Lecturer: Iztok Rakar, PhD, Tina Sever, PhD

1. Prerequisits

No prerequisits.

2. Content (Syllabus outline)

 • Historical and philosophical grounds of environmental and sustainability law
 • Fundamental principles of environmental and sustainability law
 • Global environmental policy, environment protection and sustainability law on supranational level
 • Constitutional grounds of environmental law
 • Climate and other environmental changes and effect on fundamental human rights
 • Environment protection – national regulation
 • Procedures in the field of space and construction and environmental administrative procedures
 • Environmental responsibility
 • Judicial review and alternative dispute resolution
 • Regulation of water protection and management
 • Regulation of forests protection and management and protection of animals, plants and nature
 • (Hazardous) waste management

3. Readings

 • Dernbach, J.C., Mintz, J. A. (2011). Environmental Laws and Sustainability: An Introduction. Sustainability, št. 3, 531-540. Skupaj 9 strani.
 • Dupuy, P. M., Viñuales, J. E. (2015). International Environmental Law. Cambridge University Press. Izbranih 50 strani.
 • Kramer, L. (2016). EU Environmental Law. 8th Edition, University Edition, Sweet & Maxwell. Izbranih 50 strani.
 • Penca, J. (2016). Prispevek OZN k razvoju mednarodnega okoljskega prava. Teorija in praksa, 53(1) (jan.-feb. 2016) 103-117, 261. 14 strani.
 • Pichler, D., Pucelj Vidović, T. (avtor, avtor dodatnega besedila), Pličanič, S. (avtor, ured.), Pirnat, R., Kelšin, S. (2010). Komentar Zakona o varstvu okolja. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti. Izbranih 20 strani.
 • Pličanič, S. (2015). Kako do učinkovitega prostorskega načrtovanja?: (odprta vprašanja in predlogi sprememb). Javna uprava, 51(1/2) 9-52, 170-171. Izbranih 20 strani.
 • Sever, T. (2015). Posebnosti in dileme na področju prostora in gradenj. V P. Kovač (ured.) et al., Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora, (PPP) (str. 160-239). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. Izbranih 20 strani.
 • Šurm, L. (avtor, ured.) (2011). Komentar Ustave Republike Slovenije: dopolnitev - A. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije. Izbranih 20 strani.

4. Objectives and competences

Objectives
Student

 • understands and interprets meaning of sustainable development in the environment and space area,
 • analyses environment and sustainability law trends in the world,
 • critically evaluates national regulation of environmental law in the context of international space,
 • applies rules of special administrative procedures in the field of space, construction and environment.

Competences

 • ability to critically appraise regulation trends on national and global level,
 • ability to identify and analyse problems in selected areas and develop recommendations for innovative solutions,
 • ability to resolve concrete legal problems by theory application,
 • ability to analyse relevant case law.

5. Intended learning outcomes

Knowledge and understanding:

 • Student will be able to label constitutional grounds and fundamental principles and trends of environmental and sustainability law on national and international level. Student will be able to analyse selected case law, identify fundamental problems of selected field and suggest solutions. Theoretical knowledge is applicable in practice to conduct special administrative procedures.

6. Learning and teaching methods

 • preparations for lectures
 • lecture
 • preparations for seminars
 • seminars
 • study consultation
 • case study
 • problem based learning

7. Assessment

 • written or oral examination 60 %
 • interim assignments and active collaboration within lectures and seminars 40 %

8. Lecturer's references

 • Rakar, I., Tičar, B. (2012). Ekocentrična in partnerska razsežnost okoljskega prava. V G. Meško, (ured.), A. Sotlar (ured.), K. Eman (ured.), Ekološka kriminaliteta in varovanje okolja - multidisciplinarne perspektive (str. 187-208). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.
 • Rakar, I., Tičar, B. (2011). Nekatera vprašanja upravnopravnega varstva okolja v Republiki Sloveniji. Varstvoslovje, 13(1) 5-19.
 • Rakar, I., Tičar, B. (2015). The rulemaking procedure - definition, concepts and public participation. Danube, issue 2, str. 109-119.
 • Sever, T., Đulabić, V., Kovač, P. (2016). Regional analysis of construction permitting procedures in Slovenia and Croatia. Journal for European environmental & planning law, 13(3/4) 375-393.
 • Sever, T., Đulabić, V., Kovač, P. (2016). Prenova postopka izdaje gradbenih dovoljenj v Sloveniji in na Hrvaškem z usmerjenostjo k investitorjem. V A. Aristovnik (ured.) et al., Slovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb = Slovenian public administration at the crossroads of strategic changes, (Upravna misel) (str. 165-181). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Sever, T. (2015). Posebnosti in dileme na področju prostora in gradenj. V P. Kovač (ured.) et al., Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora, (PPP) (str. 160-239). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.
 • Sever, T., Petkovšek, V. (2014). Optimizacija postopkov izdaje gradbenih dovoljenj za izboljšanje investicijske sposobnosti gospodarstva. V Celovito prestrukturiranje? : odgovor je kakovost : strokovni prispevki, 23. letna konferenca SZKO, 13. in 14. november 2014, Portorož. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost in odličnost.