Podiplomski programi 3. stopnja

Vpisni pogoji

Prijavni postopek za vpis v študijskem letu 2020/2021

SKUPNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA

Informativni dan bo v četrtek, 4. junija 2020 ob 17.30.

Zaradi izrednih razmer (COVID-19) bo informativni dan potekal preko spletne aplikacije ZOOM, na povezavi https://us02web.zoom.us/j/84935517215.

Celoten Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021 je objavljen na povezavi.

Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA 3. stopnja izvajata: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in Ekonomska fakulteta Univerze na Reki (Hrvaška).

Modula programa:
• Javno upravljanje
• Ekonomski

Trajanje študija: 3 leta

Število vpisnih mest: 20 (skupaj za državljane RS, članice EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce)

Kraj izvajanja: Ljubljana, Gosarjeva ulica 5 in Hrvaška, Reka, Ivana Filipovića 4

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu eVŠ najkasneje do 20. septembra 2020.

Rok za oddajo dokazil je najkasneje 20. septembra 2020 priporočeno po pošti ali osebno na Fakulteti za upravo.

Vpis bo potekal na Fakulteti za upravo in bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2020.

Več o študijskem programu: tukaj.

Predstavitveni zbornik

VPISNI POGOJI:

Na skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretje stopnje se lahko vpišejo diplomanti:
- študijskih programov druge stopnje;
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje programski svet študijskega programa prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS);
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program (za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje programski svet študijskega programa določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS);
- študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 ECTS;
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.
Na doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz, pri čemer se enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe ugotavlja v postopku priznavanja in vrednotenja izobraževanja skladno z določili Statuta UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:
- Uspeha pri študiju (povprečna ocena in ocena zaključnega dela) – 50%
- Uspeha pri izbirnem izpitu (izbirni razgovor) – 50%
Glede na število primernih kandidatov in mentorjev skupaj določita omejitev vpisa ustrezna organa Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in Ekonomske fakultete Univerze na Reki.

Kandidat mora obvladati angleški jezik.

Kandidat mora v času študija na vseh prejšnjih ravneh študija doseči povprečno oceno vsaj 7.5 v Sloveniji in 3.5 na Hrvaškem. Kandidat z nižjo povprečno oceno mora priložiti priporočilo vsaj enega univerzitetnega profesorja, ki je seznanjen z akademskimi dosežki potencialnega kandidata.

POGOJI ZA VPIS ZA KANDIDATE:

  • Z ZAKLJUČENO SPECIALIZACIJO PO KONČANEM VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM PROGRAMU*

Kandidati morajo pred vpisom v 1. letnik doktorskega študija 3. stopnje opraviti naslednje vsebine podiplomskega študijskega programa Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja:

1.    izpit (2011) Analiza javnih politik - 6 KT
2.    izpit (2000) Metode družboslovnega raziskovanja - 8 KT
3.    izpit (2018) Mehanizmi javnega financiranja - 6 KT
4.    izpit (2017) Strateški management v javnem sektorju – 6 KT
5.    izpit (774) Upravno procesno pravo – 8 KT
SKUPAJ: 34 KT
Dodatne izpite mora kandidat opraviti pred vpisom v 1. letnik doktorskega študija.
Kandidati nimajo organiziranih predavanj, priključijo se lahko predavanjem na 2. stopnji.
Kandidatom se zaračuna opravljanje izpita po ceniku UL.

  •  Z ZAKLJUČENIM ZNANSTVENIM MAGISTERIJEM

Kandidatom z zaključenim magisterijem znanosti se priznajo naslednje študijske obveznosti:

1. letnik: IRD 1 – 10 KT
1. letnik: IRD 2 – 20 KT
2. letnik: IRD 3 – 10 KT
2. letnik: USMERITVENI PREDMET 1 – 5 KT
2. letnik: USMERITVENI PREDMET 2 – 5 KT
2. letnik: IZBIRNI PREDMET 1 – 5 KT
2. letnik: IZBIRNI PREDMET 2 – 5 KT
SKUPNO 60 KT

Kandidat mora opraviti:

V 1. letniku:
1.    obvezni predmet Razvoj javne uprave - 10 KT
2.    obvezni predmet Filozofija ekonomske znanosti ter vloga mikro in makro ekonomije - 10 KT
3.    izbirni metodološki predmet Družboslovna statistika ali Optimizacijski modeli v javnem sektorju - 5 KT
4.    Doktorski seminar 1 - 5 KT
SKUPAJ: 30 KT

V 2. letniku:
1.    IRD 4 – 25 KT
2.    Doktorski seminar 2 – 5 KT
SKUPAJ: 30 KT

V 3. letniku:
1.    IRD 5 – 30 KT
2.    IRD 6 – 25 KT
3.    Zaključni doktorski seminar in zagovor doktorske disertacije – 5 KT
SKUPAJ: 60 KT

Vloga za vpis mora vsebovati:

-    izpolnjeno in podpisano prijavo za vpis (spletni portal eVŠ),
-    overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju na dodiplomski in podiplomski ravni študija (če je kandidat zaključil predhodni študij na Fakulteti za upravo ali na Ekonomski fakulteti Reka, dokazil ni potrebno prilagati),
-    potrdilo o povprečni oceni izpitov na dodiplomski in podiplomski ravni študija (za diplomante Fakultete za upravo in Ekonomske fakultete Reka potrdilo pridobi fakulteta sama),
-    fotokopijo osebnega dokumenta,
-    morebitno potrdilo o nostrifikaciji oziroma enakovrednosti v tujini pridobljene izobrazbe,
-    morebitna dokazila o predhodno opravljenih študijskih obveznostih,
-    motivacijsko pismo,
-    življenjepis,

Ob prijavi na doktorski študij kandidat odda tudi:
-    podatke o izbiri mentorja (morebitnega somentorja), ki vključujejo soglasje mentorja (somentorja) na predpisanem obrazcu,
-    podatke o izbiri metodološkega predmeta (Družboslovna statistika ali Optimizacijski modeli v javnem sektorju) v soglasju z mentorjem (na predpisanem obrazcu),
-    temo doktorske disertacije,
-    idejno zasnovo doktorske disertacije (na predpisanem obrazcu).

Komisija za doktorski študij kandidatu potrdi izbor predmetov in mentorja (ter morebitnega somentorja) in mu dovoli vpis v 1. letnik.

V primeru spremembe predmetnika mora doktorand pridobiti soglasje mentorja in nosilcev predmetov ter skrbnika področja.

Ob vpisu kandidat podpiše izjavo raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel v skladu z Etičnim kodeksom za raziskovalce UL.

Kandidat in matična fakulteta ob vpisu v posamezni letnik študija podpišeta pogodbo o izobraževanju, s katero se pogodbeni strani dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz doktorskega študija ter višini in načinu plačila šolnine.

SEZNAM MENTORJEV