Visokosolski vpisni pogoji

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik

V visokošolski strokovni študijski program Uprava se lahko vpiše,

  1. kdor je opravil zaključni izpit v katerem koli srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Vsi kandidati morajo pri prijavi na visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

  • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
  • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
  • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
  • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
  • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi - 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk.

Več o študijskem programu.

 

 

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.

Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi so prehodi možni iz študijskih programov prve stopnje in iz dodiplomskih študijskih programov (predbolonjski študijski programi), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik. Študent mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja. Za reševanje prošenj kandidatov za prehode je pristojna Komisija za dodiplomski študij.

Prosta mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopanja

Redni

Izredni

2. letnik

  30

  30

3. letnik

  30

  30