Upravna informatika vpisni pogoji

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik

V univerzitetni študijski program Upravna informatika prva stopnja se lahko vpiše:

  1. kdor je opravil splošno maturo,
  2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov (računalništvo, matematika ali fizika); izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
  3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa, so kandidati iz točk 1) in 3) izbrani glede na: 

  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu -  60 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk

kandidati iz točke b) izbrani glede na

  • splošni uspeh pri poklicni maturi - 20 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk
  • uspeh pri maturitetnem predmetu - 40 % točk

 

Več o študijskem programu.