Univerzitetni vpisni pogoji

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik

V univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo pri prijavi na univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

 • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
 • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
 • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
 • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke 1) in 3) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu - 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke 2) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi - 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu - 20 % točk.

Več o študijskem programu.

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki » XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi, so prehodi možni iz študijskih programov 1. stopnje in iz dodiplomskih študijskih programov (predbolonjski študijski programi), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik. Študent mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja.

Prosta mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja

Redni

Izredni

2. letnik

 30

  /

3. letnik

 30

  /